Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1120960

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 55

42 Din Hørsel 03 2019 Tekst Bjørg Engdahl Norges innsats når det gjelder funksjonshemmedes menneske- rettigheter blir regelmessig evaluert av en egen FN-komité, den såkalte CRPD- komiteen. Under en høring i Genève i mars fikk Norge hard kritikk av FN for manglende vern av funksjonshemmedes rettigheter. ENIG MED HLF En 13 sider lang "mangelliste" er nå oversendt den norske regjeringen med anbefalinger om tiltak. FN-komiteen setter blant annet spørsmålstegn ved at Norge ikke har innlemmet CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) i norsk lov, noe som ville gitt sterkere vern mot diskriminering. Når det gjelder hørselshemmedes situasjon viser CRPD-komiteen til at personer med hørselstap møter barrierer på en rekke samfunnsområder, ikke minst når det gjelder mulighet til å kommunisere og innhente informasjon. På mange områder er FN-rapporten helt på linje med HLFs mangeårige bekymring over manglende inkludering og likestilling av hørselshemmede. DETTE MÅ NORGE GJØRE Blant FNs forslag til forbedringer som hørselshemmede vil ha nytte av heter det blant annet: >> Alle barrierer for tilgang til informasjon- og kommunikasjonstjenester må fjernes med økte krav til teksting. >> Norske myndigheter må utvikle et nødinformasjon- og varslingssystem som er tilgjengelig for alle. >> Det må foreligge tidsfrister og klare planer med krav til universell utforming av skoler. >> Tilgangen til tolketjenester for døve og hørselshemmede må bli bedre, også utenfor kontortid. >> Bedre teksting og informasjon innen alle kommunikasjonsformater i offentlige tjenester. >> Øke tilgjengelighet, herunder teksting, i massemedia, spesielt ved direkte TV-overføringer. >> Styrke krav i Kringkastingsloven for å sikre teksting fra alle kanaler, til alle tider av døgnet. >> Innføre lovgivning som sikrer elever full inkludering og kvalitet i utdanning for alle barn, inkludert funksjonshemmede. >> I helsevesenet må det spesifikt jobbes med å øke kunnskap om funksjonshemmedes menneskerettigheter blant helsepersonell. >> Kjempe mot stereotypier og fordommer overfor personer med funksjonshemminger i arbeidsmarkedet. >> Økt krav til universell utforming av arbeidsplasser. HLF får gehør i FN Mer direkteteksting på TV. Bedre nødinformasjon og varslingstjeneste. Bedre tilgang til tolketjenester. Dette er noen av anbefalingene fra FN for å sikre hørselshemmede bedre rettigheter. STILLER KRAV. FN stiller en rekke krav til Norge som skal gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en bedre hverdag, blant annet teksting av alle tv- programmetrhele døgnet. Illustrasjonsfoto. Colourbox

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2019