Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 90 of 139

91 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 I DET SISTE HAR Jeg tittet gjennom en del utenlandske publikas joner som dreier seg om oppdrett. Det som slår meg, er i hvor liten grad disse publikasjonene hen vender seg til norske oppdret tsmiljøer. Samtidig opplever Aqua Norutstillingen i Trondheim en historisk pågang fra utenlandske interessenter. Riktignok er de fleste henvendelser til Aqua Nor fra Asia og Afrika, og bare veldig få fra USA. Canada er litt mer med. I ett av tidsskriftene jeg leste, ble verdens oppdrettsorganisas jon, World Aquaculture Society (WAS), nevnt. Forfatteren av artikkelen syntes å ha det samme inntrykket som meg. Men etter hvert oppdaget jeg at forfatteren nok hadde langt mer innsikt i WAS enn meg, ettersom han var en av dens «Directors». World Aquaculture Society feiret nettopp sitt 50års jubileum og holdt sin store årlige konferanse i New Orleans. Organisasjonen ble etablert i 1969 under navnet World Mariculture Society. Navnet ble senere endret for også å omfatte ferskvannsoppdrett, som tross alt er mye større enn oppdrett i sjø. Organisasjonen har ca. 3.000 med lemmer i vel 100 land, og skulle derfor kvalifisere som en global organisasjon. Men i et innlegg i marsutgaven av tids skriftet «International AquaFeed» kritise rer en av organisasjonens direktører, Dr. Antiono Garza de Yta, WAS for å være ganske trangsynt og mest opptatt av bare ett land, nemlig USA. Han påpeker at hele 50 prosent av medlemmene er amerikanere, og dessuten at alle dagens direktører er hjemmehørende enten i USA eller Mexico. I WASstyret sitter fire amerikanere og én brasilianer. Videre hevder Dr. Garza, at mens det finnes ca. 18 millioner men nesker som på en eller annen måte jobber med oppdrett eller akvakultur, er bare 3.000 medlemmer av WAS, dvs. ynkelige 0,017 prosent. World Aquaculture Society: Oppdrettsorganisasjon eller akademikerklubb? World Aquaculture Society har ca. 3.000 medlemmer. Halvparten av dem er amerikanere, hvilket preger organisasjonens arbeid. Den er alt for opptatt av hva som skjer i USA. Her fra en catfishfarm i Mississippi, en av landets fattigste stater.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019