Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 88 of 139

89 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 næringen, som førte til at UlltveitMoe utvalget ble opprettet. — Skal fiskebåtredere og oppdrettere slippe å betale ressursren teskatt, særskatt eller andre spesifikke avgifter uansett hvor mye de tjener? — Jeg er ikke tilhenger av et progressivt skattesystem for sels kaper. Det bør ikke være ekstraskatt for selskaper i de årene det går godt. Samtidig vil jeg påpeke det banale; siden skatt er en prosentsats av overskuddet, øker skatten pro porsjonalt med øknin gen i overskuddene. Høyere overskudd gir altså høyere skatt. Når det gjelder avgifter, er jeg for å innføre CO2avgiften også i fiskeflåten. Der er ingen grunn til at denne næringen skal behandles annerledes enn andre bransjer. Havbruk betaler som kjent full CO2sats allerede. — Skjønner du at folk i sentrale og urbane strøk gjerne vil ha mer igjen fra naturbaserte og konsesjonsbelagte næringer som gir utø- verne svært store inntekter? Hvorfor skal ut- nyttelsen av disse ressursene primært komme kystkommunene til gode? — Svært store inntekter betyr i vårt land svært store skattereg ninger. Jeg synes folk i hele landet bør være glade for at vi har næringer som er lønn somme, gir store skatteinntekter og skaper sikre arbeidsplasser. — Ferdigsnakka? — Det vil vise seg. Trygve Slagsvold Vedum og årets landsmøte i Senterpartiet vil ha arealavgift i oppdretts næringen. «Same shit, different wrapping», kommenterer TomChrister Nilsen. (Foto: Senterpartiet)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019