Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 139

88 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 ter til de kommunene de hører hjemme i? — Nei! — Dersom regjeringspartiene har be- stemt at det ikke skal innføres ressursren- teskatt eller særskatt på oppdrett, bør man ikke da avvikle «Ulltveit-Moe»-utvalget, som nå utreder nettopp dette? — Nei, kunnskap er aldri dumt. Det er mange påstander i skatte debatten som det er naturlig at utvalget utreder. En av dem er f.eks. hvordan grunnrenten fremkommer i havbruk. Oppdrettsfisken er et husdyr, og jeg kan ikke se at oppdrett innebærer en irre versibel bruk av allmenningen. — Betyr de respektive regjeringspar- tienes vedtak at regjeringen i år ikke vil fremme et forslag om å innføre skatt på ressursren ten i fiskeriene? — Ja, det legger jeg til grunn. Dog vil jeg understreke at KrF foreløpig ikke har sagt noe om dette. — Senterpartiet har vedtatt at partiet er imot innføring av ressursrenteskatt og særskatt. De vil heller innføre en arealav gift på oppdrett som skal tilfalle kystkommunene. Hva mener du om å innføre en slik arealavgift? — «Same shit, different wrapping»! Arealavgift er like mye grun nrenteskatt som noe annet; det er jo faktisk selve definisjonen på grunnrente. Ulem pen med en slik avgift er selvsagt at bedrif tene må betale selv om de har underskudd. Når jeg er motstander av grunnrenteskatt på nettoresultatet, er jeg selvsagt også imot på bruttoen. I min verden går det ikke an å være motstander av grunnrente skatt og tilhenger av arealavgift. Det er en dobbelt kommunikasjon utenom det vanlige. — Også fra Arbeiderpartiet kommer signaler om at man ikke ønsker skatt på ressursrenten eller særskatt på oppdrett. Men samtidig snak- ker man om behovet for mer stabile og gjerne større inntekter til kystkommunene fra disse næringene. Igjen høres det ut som om man er for mer skatt og avgifter på fiskeri og oppdrett, men bare om pengene tilfaller kystkommu- nene. — Arbeiderpartiets grunnsyn i skattepolitikken er høyere skatt for alle. Dog er det litt underlig å høre dette, siden det net topp var partiets snuope rasjon til å være for produksjonsavgift i oppdretts Etter Venstres landsmøte i mars ble det hevdet at partiet gikk imot ressursrenteskatt. Det er ikke riktig. Landsmøtet nøyde seg med å vedta at partiet er kritisk til ekstraordinære særskatter i fiskeri og havbruk. Det støttet også Trine Skei Grande. (Foto: Venstre) KystNorge er lei av å sende stadig mer penger inn til statskassa — penger de aldri ser igjen. Dette er definitivt et viktig element i debatten om ressursrenteskatt og særskatt på oppdrett. Her et flott bilde fra Henningsvær i Lofoten, der lokalpoliti kerne gjerne vil beholde mest mulig av den lokale verdiskapingen selv.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019