Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 86 of 139

87 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 ferdigsnakka! med Kristian Barstad Ellingsen Tom Christer Nilsen Dette er nok det mest brukte bildet fra landsmøtet i Høyre i midten av mars. Tom Georg Indrevik fra Øygarden Høyre var i storform, og hadde med seg en kompanjong på scenen under sitt innlegg mot lakseskatten. Han avsluttet med å si: — Si nei til særskatt på lakseoppdrett. Si ja til innovasjon, og spis mer laks! (Foto: Høyre) TomChrister Nilsen (49) er fra Askøy utenfor Bergen og er utdan net siviløkonom. Han var fylkesordfører i Hordaland fra 2011 til 2015, og statssekretær fra 2015 til 2017, først ved statsminis terens kontor og deretter i Samferdsels departementet. Ved valget i 2017 vant han 13.mandatet i Hordaland. (Foto: Høyre) MANGE BLE OVERRASKET da Høyres lands møte nylig stemte nei til å innføre skatt på res sursrenten både i fiskeri og oppdrett. Dette er jo spørsmål som i øyeblikket er til utredning, blant annet i «UlltveitMoe»utvalget, og som etter pla nen skal behandles av Stortinget. Kort etter fulgte landsstyret i FrP opp med samme vedtak, og nå tyder mye på at debatten om det fremtidige skatte systemet i sjømatnæringen er over nesten før den har begynt, i alle fall i inneværende stortingsperio de. TomChrister Nilsen fra Hordaland og medlem av næringskomitéen på Stortinget siden 2017, er Høyres sjømatpolitiske talsperson. Han var også en av dem som ivret mest for vedtaket på Høyres landsmøte. Vi har bedt han utdype Høyres syn, og starter med å gå et par tiår tilbake i tid. — Rundt årtusenskiftet gikk Høyres lands- møte prinsipielt inn for at det på sikt bør innføres skatt på ressursrenten i naturbaserte næringer. Betyr vedtaket på årets landsmøte at partiet nå har skrinlagt dette prinsippet? — Nei. Prinsippet ligger til grunn både i skatt leggingen av van nkraft og petroleum, og til en viss grad ved den betalingen staten mottar for salg av produksjonskapasitet i oppdrettsnærin gen. — Er du enig i vedtaket Høyre har gjort, og kan du forklare hvorfor? — Absolutt. Jeg var til og med en av dem som sto bak forslaget. Etter min mening er det ikke na turlig å innføre en ekstrabeskatn ing på toppen av det som går inn i Havbruksfondet. Lakseoppdrett er en av de næringene som har størst potensiale i Norge, og hvor vi har naturlige fortrinn. Å gjøre slike næringer mindre konkur ransedyktige gjen nom en særskilt skattlegging på toppen av det normale, er utelukkende å gi våre konkurrenter fordeler. Det vil også lede til investeringer i mindre lønnsomme områder. — Var vedtaket på årets landsmøte et prinsipielt nei til grun nrenteskatt i fiskeri og havbruk, altså et vedtak som gjelder herfra til evigheten, eller var det situasjonsbestemt; ikke i år og ikke i 2020? — Med litt humor kan man vel si evigheten tilligger det religiøse området, ikke politikken. Men dette er nå blitt Høyres politikk, og skal den endres må det skje etter et nytt vedtak. Det ser jeg ikke som spesielt sannsynlig. — Hvilke forhold vil eventuelt kunne med- føre at Høyre skifter syn i denne saken? — Jeg kan ikke se for meg noe som skulle medføre at vi endrer oppfatning. — Hvor lenge vil det gå før man igjen dis- kuterer spørsmålet om ressursrenteskatt og særskatt i fiskeri og oppdrett? — Denne diskusjonen vil aldri ta slutt. Partier som SV og Sp har jo sine visjoner og skattepoli tiske målsettinger som de selvsagt vil sloss for. — Eksisterer det i dag en superprofitt i fiskeflåten og oppdret tsnæringen — su- perprofitt i den forstand at inntjeningen er klart høyere enn gjennomsnittet i norsk næringsliv? — Nei. Om vi tar hensyn til ka pital og kvotekostnadene i fis keriene, er der ingen superprofitt over tid i denne bransjen. Men det er store svingninger over tid, og disse slår også ulikt ut for de forskjellige flåtegruppene. I havbruk er det for tiden høye marginer og ditto høye skattbare overskudd, men dette er etter min vurdering en midlertidig situasjon. — Betyr landsmøtets vedtak om nei til ressursrenteskatt at Høyre også sier nei til en ny særskatt på oppdrett? — Ja. — Mange i fiskeri- og havbruksnæringen ble nok overrasket over at de store regje- ringspartiene i tur og orden gikk imot skatt på ressursrente og særskatt i sjømatnærin- gene. Hadde dette noe med det kommende kommunevalget å gjøre? — De andre partiene får snakke for seg. For Høyre var det hen synet til konkurranse evne og fremtidig verdiskaping som avgjorde. — Hadde det noe å gjøre med et motsetnings- forhold mellom kystom rådene og sentrale strøk? Er dette kystens opprør mot å betale mer inn til statskassa — penger man sannsyn- ligvis aldri ser igjen? — Absolutt! Dette var helt klart et element i debatten som førte frem til landsmøtets vedtak. — Tror du at resultatet vil bli annerledes i neste omgang når spørsmålet går på om fiskebåtredere og oppdrettere skal betale mer skatt til de kommunene de bor i? — Nei, dette var egentlig diskusjonen også denne gang. Høyres landsmøte sa klart nei til slike skatter, uavhengig av hvem som skal motta dem. — Mener Høyre at fiskebåtrederne og oppdretterne bør betale mer skatt og avgif-

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019