Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 85 of 139

86 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 oss med en konklusjon må den bli: Sei fiskes relativt jevnt over året, trål av redskaper og fartøy over 28 meter domine rer på fangstsiden, klippfisk er det desidert viktigste eksport produktet foran rundfryst sei og Brasil det klart største markedet. dominerer fryselagrene. Hvor seien til slutt har havnet, i Kina eller i norske foredlings bedrifter, typisk klippfiskindus tri på NordVestlandet, er ikke godt å si. Brasil største seimarked I 2018 eksporterte vi sei for noe over 2,1 milliarder kroner. Som vi ser av figur 5 var eksportverdien i fjor klart høyere enn i 2016 og 2017, men marginalt lavere enn i toppåret 2011 da vi sendte sei ut av landet for nesten 2,2 milliarder. Eksportkvantu met på 106.000 tonn (produktvekt) i 2018 var faktisk det høyeste siden 2007. Regnet i eksportverdi er også sei vår sjette viktigste fiskeart. Opp til silda på femteplass var det i fjor ca. 510 millioner kroner og ned til hysa på syvende ca. 440 mil lioner. Hysa skal vi ta for oss i neste utgave av denne serien. Som vi ser av figur 6 og tabell 2, som begge viser eksporten av ulike seiproduk ter i millioner kroner, er det klippfisken som dominerer. Av den samlede eksportverdien av sei siden 2005 har klippfisk sei stått for 62,8 prosent. For delingen av eksportver dien etter produkter er som følger: Klippfisk sei...............: 62,8% Fryst sei ....................: 18,6% Fersk sei ...................: 6,0% Fryst seifilét ..............: 5,1% Fryst blokk ................: 2,4% Tørrfisk sei ................: 2,2% Saltet sei ...................: 1,5% Fersk seifilét .............: 1,3% Figur 7 viser hovedmar kedene for sei fra 2005 til 2018. Det kommer ikke som noen overraskelse at klipp fiskmarkeder som Bra sil, Den Dominikanske republikk og Jamaica dominerer på markedss iden. Ei heller at Kina kommer høyt opp som kjøper av rundfryst sei fra Norge til filétering og reek sport. Siden 2005 har de fem største seimarkedene stått for over 57 prosent av den totale eksportverdien og 73,5 prosent om vi tar med de ti største. Skal vi etter alt dette våge

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019