Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 77 of 139

78 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 selv er maskiningeniør fra NTNU. Forskriften gjelder for alle landbaserte anlegg som produ serer fisk og har akvakulturtillatelse, og da må følgelig også de nye land baserte matfiskoppdretterne følge med på notene. — Det er jo absolutt mest settefiskanlegg i antall. Men ja, i prinsippet blir det samme krav til matfisk som til settefisk. Regelverket er funksjonsbasert og skal være tilpasset ulik tek nologi. Om man ser på moderne set tefiskanlegg og postsmoltan legg, vil de på mange måter ligne et landbasert matfisk anlegg om man ser bort fra størrelsen på fisken. — Men blir det ikke mindre risiko for rømming dersom hele livsløpet er på land? — De aller fleste røm mingshendelser skjer i sjø. Men det har vært litt rømming fra landbaserte anlegg også. Under elfiskaksjonene de siste årene, har vi sett etter Siden 2015 har Fiskeridirektoratet gjennomført årlig elfiske i elver nær smoltanlegg for å sjekke om det er rømt fisk i elvene. Strømmen slår ut fisken, som flyter opp. (Foto: Fdir) FRA ROGN TIL MAT Aktuelle produkter til alle ledd i havbruksnæringen Tlf: 22 72 55 00 [email protected]

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019