Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 76 of 139

77 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Land»konferanse i mai, er tiden inne for en sak om forskriften som snart skal gjelde for alle landbaserte akvakulturanlegg — både for settefisk og matfisk. Første januar 2018 trådte «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakultur anlegg for fisk i kraft». Ifølge rådgiver Jon Eide Pettersen i Fiskeridirektoratet er det imidler tid bare én søknad, fra Hofseth Aqua AS, om brukstil latelse i henhold til forskriften så langt. — Det skyldes at det bare er nye anlegg og nye avde linger etter 2018 som må ha brukstillatelse før oppstart. Både eksisterende anlegg og anlegg som var i gang med prosjekteringen ved inngan gen til 2018, har frist om å bli godkjent innen 2021. Det er nå vi begynner å merke pågangen, sier Pettersen. Satte standard Historien kan strekkes tilbake til 2006 da det kom rapporter som tallfestet at overlevel sen til fisk som rømte i tidlig livsfase var mye høyere enn man tidligere hadde trodd. I Salvassdraget i 2004, var det indikasjoner på at inntil 29 prosent av oppdret tslaksen som ble tatt i elva, hadde rømt i tidlig livsfase. Rap portene førte til at Fiskeri direktoratet satte i gang en offensiv for å avdekke hvor i livsfasen det var sannsynlig at fisken rømte. Det ble også foreslått en rekke tiltak for å redu sere rømming av fisk i tidlig livsfase. Ett av disse var en egen standard for landba serte anlegg, og i 2013 var standarden NS 9416 ferdig. Fiskeridirektoratet fikk etter dette bestilling fra Nærings og fiskeridepartementet om å lage et forskriftsforslag som forskriftsfestet standarden, og 1. januar 2018 trådte som nevnt «Forskrift om krav til teknisk standard for landba serte akvakulturanlegg for fisk» i kraft. — Parallelt med forskrifts arbeidet har Fiskeridirektora tet årlig fra 2015 fått gjen nomført elfiskeaksjoner og påvist rømt fisk i elver nærme settefiskanlegg. Dette er noe vi ønsker at den nye forskrif ten skal bidra til å forebygge, sier Eide Pettersen. Under el fisket brukes strøm til å slå ut fisken i elva slik at det er lett å telle og identifisere opphav. Tre ting på en gang Formålet med forskriften er altså å bidra til å forebygge rømming av fisk ved å sikre forsvarlig teknisk standard ved anleggene. De siste årene har kollaps av kar vært verst. Sammenbrudd av sil, hull på ledninger i leverings systemet og mangler ved oversvømmings og hoved avløpssperrer er også viktige årsaker til rømming. Den nye forskriften er ment å bidra til å redusere risikoen for at slikt skal skje. — I grove trekk stiller forskriften krav til prosjek tering og utførelse av nye anlegg, krav til komponen ter og krav til eksist erende anlegg, sier Pettersen, som Landbasert forskrift på oppløpssiden Etter at vi i 2018 fikk ny forskrift om teknisk standard på landba- serte anlegg, har Fiske- ridirektoratet bare fått én søknad om brukstil- latelse. Men nå stram- mer det seg til. Innen 2021 må alle landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, både for smolt og matfisk, ha brukstillatelse i henhold til «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg». Og ingen kan starte nye anlegg uten at tillatelsen er på plass. Rådgiver Jon Eide Pet- tersen i Fiskeridirekto- ratet oppfordrer opp- dretterne til snarest å starte med forberedel- sene for ikke å risikere å få anlegget stengt ved utgangen av neste år. Delvis som ledd i opp kjøringen til «Norsk Fiskerinæring»s og Norsk Sjømatsenters «Laks på Jon Eide Pettersen er rådgiver i Fiskeridirektoratets tilsyns og miljøseksjon. Han er mannen å ringe om du lurer på noe. (Foto: Fdir)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019