Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 67 of 139

68 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Vi dundrer videre i serien om viktige norske sjømatkommu ner. I januar i år var vi i Hasvik i Finnmark. Så tok vi turen den lange veien sørover til Bremanger, og nå har vi reist nesten like langt nordover igjen. CO2regnskapet i den ne serien er med andre ord kullsvart! Fra Svelgen, kom munesenteret i Bremanger, er det ganske nøyaktig 1419 kilometer til Rådhusgata 5 på Stokmarknes, der Hadselord fører Siv Dagny Aasvik (Ap) holder hus. Fra Svelgen tok vi fylkesvei 614 og riksvei 15 inn til Sel i Gudbrandsdalen, hvor vi svingte 90 grader til venstre og fulgt E6en nordover helt til Hamarøy i Salten. Fra Ha marøy tok vi ferga fra Bognes over Vestfjorden til Lødingen og derfra bilen de siste 84 kilome trene gjennom Sortland og ut til Stokmarknes. Hadsel er ingen stor kom mune. Og er vi litt brutale kan sjømat næringen i kommunen oppsummeres i én setning: Nordlakskonsernet, de to Havfisktrålerne «Havtind» og «Vesttind», Skrettings fôrfa brikk på Stokmarknes og det store filétanlegget til Lerøy Norway Seafoods på Melbu. Da har vi i all fall ikke utelatt mye i kroner og øre. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til. Men først litt om Hadsel. Som sagt; i utstrekning er det ingen stor kommune. Med smått og stort måler den 566 kvadratkilometre. 22 kommu ner i Nordland er større. Målt i folketall er imidlertid Hadsel den tiende største kommunen i fylket. Ved årsskiftet 2018/19 bodde det nesten 8.100 men nesker i kommunen. Hadsel er den sørligste kommunen i Vesterålen, og deler av kommu nen ligger faktisk i Lofoten. Kommunen er spredt over fire store øyer, derav de fire ringene i kom munevåpenet som symboli serer Hadseløya, Hinnøya, Langøya og Austvågøy. Det høyeste punktet i kommunen er Møysalen som ligger 1.262 meter over havet. Dette er også det høyeste punktet i Vesterålen. Nesten 80 pro sent av innbyggerne bor på Hadseløya, der vi finner de to tettstedene Stokmarknes og Melbu. Fra Stokmarknes er det bru, først over til Marøya og derfra til Langøya. Den siste måler 1011 meter og ble åpnet i 1978. Fra Melbu, der det bor vel 2.200 mennesker, går det ferge til Fiskebøl på Austvågøy. Hadsel ble kommune i 1837, og fikk sine nåværende grenser i forbindelse med den store kommunereformen midt på 1960tallet. Da ble indre deler av Eidsfjorden på Langøya overført til Sortland. Lenge lå folketallet stabilt på noe i underkant av 9.000. På 1990tallet falt det til vel 8.000, og deretter til 7.900 i 2007. Siden har det økt med nesten 200. Skal vi tro middelalternativet til Statis Hadsel kommune, her innringet i rødt, ligger både i Vesterålen og Lofoten. Men kommunen er ikke representert i Lofotrådet, som består av ordførere og rådmenn i de seks kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Melbu ligger helt sør på Hadseløya og har fergeforbindelse over til Fiskebøl på Austvågøy. Det er 11 daglige avganger, og turen over tar ca. 40 minutter. Fiskeindustrien på Melbu har røtter mange hundre år tilbake i tid. Ytterst på moloen ser vi det gamle anlegget til Neptun Sildoljefabrikk, som ble etablert så tidlig som i 1910. I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i bygnin gene.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019