Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 51 of 139

52 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Denne artikkelen om fiskematproduksjon i Norge har tre årsaker. Èn var at NRK i desember hadde en egen oversikt, der man med et stort innslag av forbauselse kunne melde at fiskekakene like gjerne inneholdt vassild og surimi som torsk og hyse. Ellers regner vi fiskematproduk sjon som en del av norsk fiskerinæring, og det er nå snart 15 år siden «Norsk Fiskerinæring» lagde en større oversikt over denne greinen. Det siste poenget er at norsk fiskematproduksjon siden den gang har gjennomgått store endring er, ikke minst eiermessig. Hovedproduktene er for så vidt de samme: Markedsanaly sebyrået Nielsen oppgir et totalt volum på 9.800 tonn innen fiskematkategorien i Norge. Dette består av fiskekaker (39%), fiskeburgere (28%), fiskepudding (18%), fiske boller (8%), fiskekarbonader (4%) og annen bearbeidet fisk (4%). Prosent tallene viser til verdi. Regner vi i volum, rykker puddin gene foran burgerne. Disse Nielsentallene omfatter ikke fiske boller på boks og heller ikke storhusholdning. Vi har ikke sam menlignbare tall for 2004 og 2019, men totalvolumet ser ikke ut til å ha endret seg vesentlig de siste 15 årene. Eksporten har heller ikke tatt av. I 2018 var det snakk om 127 tonn totalt, først og fremst til Sverige, noe til Dan mark og litt til Tysk land. Kina kjøpte ett tonn. I 2004 endte vi opp med 19 bedrifter innen kategorien «fiskemat», samtidig som vi kunne notere at langt flere hadde gått dukken før det. I 2019 står 78 av disse navnene igjen, mens vi har fått med en håndfull nye. Når det er sagt, har Fiskemat: Norsk fiskematindustri anno 2019 er Insula mot røkla. Der alle kjemper om nesten de samme kundene og stort sett det samme rås toffet. Markedet er fremdeles Norge, men vinnerne i disken er i større grad enn før produkter der prosenttallet for fiskeinnhol det lyser imot. Alle aktørene vi har snakket med i denne artikke len, mener uansett å ha funnet oppskriften. Og de er ikke like. Mer fisk, færre firma

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019