Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 40 of 139

41 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Sjømat Norges årskonferanse Salen var sprengt da Sjømat Norge inviterte til årskonferanse og årsmøte i Trondheim onsdag 3. april. Statsminister Erna Solberg holdt innledningsforedraget. Vi hoppet ikke av entusiasme. av å øke sjømattransporten med båt. Det kan redusere klimautslippene med over 70 prosent. Ingvild Dahlen, leder for restråstoff i Lerøy Norway Seafoods: Morten Jensen, driftsdi- rektør hvitfisk i Insula AS: — Dette var en strålende konferanse! Jeg likte inn leggene. Særlig Reiten og Bjordal var fantastiske å høre på. De har mye erfaring og er flinke til å formidle sine tanker. Det er godt å treffe kjentfolk og diskutere vanskelige pro blemstillinger. Det er jo ofte i uformelle settinger at folk blir kreative. — Det «blå taktskifte» gjelder hele bransjen. Jeg liker å bli utfordret, og fikk mye konkret og nyttig informasjon i løpet av dagen. Og så var det selvfølgelig veldig hyggelig at statsminis teren tok seg tid til å komme! Knut Folmer Ellekjær, adm. direktør i Cermaq Norway AS: — Dette var helproft! Det er nyttig å diskutere med Under overskriften «Blått takt skifte» markerte Sjømat Nor ge og vel 400 gjester at det er 25 år siden organisasjonen ble stiftet. I løpet av disse 25 årene har Sjømat Norge blitt næringens vik tigste talerør. I styreleder IngerMarie Sper res digitale velkom sttale, understreket hun at det blå taktskiftet ikke kommer av seg selv. Det vil kreve samarbeid og vilje til endringer, var hen nes klare budskap. Årsmø tet ble som vanlig ledet av ordstyrer PaulBirger Torgnes, som kunne banke samtlige saker «enstemmig vedtatt», før festmiddag og 25årsmar kering utover kvelden. Guri Lerøy Riple, prosjekt- leder i Marine Construction AS: — Dette er en viktig sosial arena for bransjen, og igjen med ak tuelle tema på dagsorden. Produsenter og leverandører må spille på lag og drive bærekraftig. De unge skal vite at sjømat næringen tar disse temaene alvorlig! Linn Therese Skår Hos- teland, næringspolitisk rådgiver i Aqua Shipping, Kystrederiene: — Det er bra med konkrete forslag om bedre struktur, betydningen av å drive bærekraftig og hva nærin gen kan gjøre med sitt omdømme. Vi har en vei å gå, og når ikke målene uten å gjøre noe med hvordan næringen driver og blir forval tet på. Jeg er særlig opptatt andre aktører, og som relativt ny i bransjen ga årsmøtet meg en fin anledning til å bli kjent med folk. Jeg fikk mange ting å tenke på. Det var workshops og integrasjon, relevante tema, effektiv gjen nomføring og en fantas tisk hyggelig middag!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019