Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 139

37 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 37 Lov og rett Halfdan Mellbye er advokat ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange (SANDS) bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Sjømatbedriftene og publiserer bloggen Fiskejuss.no. Vi nærmer oss alvoret i trafikklys systemet i akvakulturnæringen. I høst skal det fastsettes nye trafikklys, og til neste år kommer de første produksjonsreduksjonene i områdene med rødt lys. Politikerne fra Hordaland har selvsagt forstått at det kan bli dramatisk om produksjonsområde tre står med rødt lys til høsten. Ruth Grung, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Horda land, har reist spørsmål til fiskeriministeren om noe kan gjøres for å unngå at produksjonsområde tre går i rødt. Spørsmålet er blant annet begrun net med at seks prosent produk sjonsreduksjon kan gi et verditap på ca. 1,2 milliarder kroner. Svaret fra fiskeriministeren kan leses på Stortingets hjem meside. Det er positivt, men lite konkret. Ministeren peker på lokali tetsstrukturen i Hordaland som en utfordring, og mener denne først og fremst må løses av næringen selv. Det er derfor innledet en diskusjon med næringsorganisasjonene. Med den omfattende og kom pliserte reguleringen vi i dag har av lokaliteter til akvakultur er det etter vår oppfatning umulig å bedre lokalitetsstrukturen uten målret tet offentlig styring kombinert med nødvendige endringer i regelverket. Samtidig er en bedre lokalitets struktur, særlig i produksjonsom råde tre, svært viktig for å sikre bærekraften i næringen og en god forvaltning av sjøarealene. Vi vil foreslå noen helt konkrete tiltak som kan gjennomføres innenfor dagens lovverk. Flytt til egnede lokaliteter En enkel endring som kan gi god effekt på kort tid, er å øke oppdret ternes maksimale tillatte biomasse på velegnede lokalitet er. Den mak simale lokalitetsMTB er oftest ikke knyttet til lokalitetens miljømessige bæreevne. Den er summen av den maksi male biomassen på de oppdrettstillatelsene som er knyttet til lokaliteten. Det betyr at lokalite tens miljømessige bæreevne ofte er langt større en den maksimale biomassen som er tillatt på lokalite ten. Ved å øke maksimal biomasse på gode lokaliteter kan oppdrette ren overføre produksjon fra mindre velegnede lokaliteter til de som er bedre egnet. Dette krever kun en vurdering av den enkelte lokaliteten som enkelt bør kunne gjennomfø res i et samar beid mellom den en kelte oppdretter og den myndighet som utpekes til å ha ansvaret for å fastsette maksimal lokalitetsMTB. Samtidig trenges det nye, vel egnede lokaliteter. Dagens system for tildeling av lokalitetstillatelser er uegnet dersom man skal oppnå Hvordan unngå redusert verdiskapning i røde produksjonsområder? «Dommedag» nærmer seg. I 2020 skal MTB-en i produksjonsområder med rødt lys ned med seks prosent. Dette bør kunne unngås dersom man får til en bedre lokalitetsstruktur, og flytter produksjon fra lite egnede til godt egnede lokaliteter, mener advokat Half dan Mellbye.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019