Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 139

33 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Høyviks kommentar Martin Dahle var i mange år en profilert informasjonssjef i Norges Fiskarlag, rett nok med tittelen redaktør. Han hadde en god og kvass penn, og skrev flittig leser innlegg til flere avis er. I et av disse innleggene hevdet Martin, at for hver arbeids plass i fiskeflåten ble det skapt fem arbeidsplasser på land. En professor svarte umid delbart på innlegget, og hevdet med stor tyngde at Martins påstand var feil. Hver fisker skapte bare tre arbeidsplasser på land. Martin studerte innlegget fra professoren en liten stund, før han sa litt syrlig: «Det er det jeg alltid har sagt; det forskes alt for mye i dette landet!» Det er viktig for sjømatnæringen å dokumentere sine ringvirkning er. Det er nemlig i ferd med å feste seg et inntrykk av at nærin gen ikke leverer tilbake til samfunnet. At den bare benytter fellesskapets res surser og areal til å berike noen få personer og selskaper. En annen myte som har festet seg i folkedy pet og politiske korridorer, er at den tradisjonelle fangstnæringen kun leverer tilbake til samfunnet når fisken blir bearbeidet på land. Når slike myter får leve er det lett å argumentere både for skatt på ressursrenten i fiskeriene og særskatt i havbruksnæringen. Det optimale hadde selvsagt vært at all fisk fra merder og hav ble foredlet her hjemme. Men slik er det ikke, selv om mye tyder på at nye teknologiske løsninger vil gjøre det mer lønnsomt å bear beide fisken i Norge. Det er kun et godt samspill mellom næring og myndig heter som kan stimulere til en slik utvikling. Tall og historier I 2017 presenterte SINTEF Ocean rapporten «Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiska ping». Den viser at næringen har styrket sin posisjon som bidrags yter til samfunnet de siste årene. Undersøkelsen viste at hvert årsverk av en fisker skaper 2,14 øvrige årsverk i Norge. En annen rapport fra SINTEF som ble presentert i 2017, viser at oppdrettsnæringen bidrar til store ringvirkninger. Produksjonen av fiskefôr står alene for 2,7 milliarder På sporet av ringvirkningene Ulsteinvik er kommunesenteret i Ulstein kommune. I kommunen bor vel 8.000 innbyggere, hvorav knapt 6.000 i selve Ulsteinvik. Her står maritim industri knallsterkt, og en rekke av bedriftene har betydelige leveranser til fiskeflåten. Det samme gjelder i nabo kommunene Sande og Herøy. Knut Arne Høyvik har reist rundt for å sjekke sjømatnæringens ringvirkninger.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019