Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 139

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Av Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge Blakstad Dreyer Vassbotn Leinebø Pinheiro Geir Ove Ystmark tar ordet! I år fyller Sjømat Norge 25 år. I 1994 klar te omsider organisas jonene til fiskeindus trien, fiskemelindustrien, fiskefôrindustri en og etter hvert også fiskeoppdretterne å bli enige om å bygge én felles para plyorganisasjon. Navnet ble Fiskeri og havbruks næringens landsforening (FHL). Det var historisk! Landsiden samlet seg i en organisasjon og utlignet makten mot fiskernes organisasjoner. Langt vikti gere! Det bidro til at sjømatnæringen ble sterkere. Hver for oss er vi små og svake i den nasjonale debatten. Fortsatt skulle det ta tid før de rare or dene FHL ble sterke. Selv ble jeg ansatt i Norske Fiskeoppdretters Forening (NFF) i 2001. Riktignok fantes det en para plyorganisasjon som tok for seg tariff, arbeidsgiversaker og handelspolitikk, men den var fjern og svak. Det var NFF som var organisasjonen for de av oss som drev med havbruk. Tilsvarende var FNL av betydning for fiskein dustrien. FHL derimot drev med det alle var enige om, de enkelte bransjeorganisasjonene om de reguleringene og den næringspolitik ken som virkelig fanget medlemmenes interesser. I den norske debatten var uansett ikke fisk på tungebåndet. Vi betydde ikke stort! Min første stilling i organisasjonen ble opprettet som resultatet av en intern prosess i NFF. Fiskoppdretterlagene ga fra seg makt. De avga sine lokale se kretærer og bidro til at daværende adm. direktør i NFF, Trond Williksen, kunne få en samlet administras jon under sitt virke. Det er litt der Otto Gregussen og Norges Fiskarlag fortsatt sliter. Selv om vi var organisatorisk fragmen tert, var vi på veg. I løpet av de neste årene klarte vi å endre navn på bran sjenes organisas joner. NFF ble til FHL havbruk, FNL til FHL industri og eksport. Tilsvarende endret også fiskefôr og fiskemelprodusentene navn. I 2007 endte vi opp med å ha ett styre og én general forsamling. FHL tok et viktig skritt mot integrering. 600 medlemmer Uansett har vår organisasjonshistorie vært en gradvis integrer ing. Først ulike organisasjoner som skulle enes om å 25 år og tid for reprise? Før FHL og Sjømat Norge så dagens lys var det ikke vanlig at statsministeren dukket opp på årsmøtene. Nå er det snart mer regelen enn unntakene. Erna Solberg kom i 2015 (bildet). Hun kom i år også! (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019