Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 136 of 139

137 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 fra Provence på tampen Utakk er verdens lønn Våren lar vente på seg i Pro vence. Det er 15. april og termometer et viser 11 fattige grader. Det er tidlig om morge nen når jeg setter meg ved tasta turet. Meteorologene lover 1617 grader ut på dagen. Jeg vurderer det likevel som risikabelt å sette utemøblene på verandaen. Det er nok best å vente noen dager til våren stabi liserer seg. Jeg har vært inne i det noen vil kalle en depressiv fase. Jeg har ønsket at internett ikke var oppfunnet, slik at jeg måtte greie meg med franske og engelske papiraviser. Avisen «Nice Matin», regionavisen her i Provence, føl ger meg gjennom frokosten. Det samme gjør det forbannede nettet med deprimerende nyheter fra an nerledeslandet. Jeg har forresten blitt ganske god i fransk; faktisk så god at jeg kan sjarmere noen av de lokale skjønnhetene om jeg vil. Vel, vel! Denne artikkelen skal handle om en av de rikeste i annerledeslandet. «The one and only Kjell Inge Røkke», som fisket seg til velstand og la under seg Molde fotballklubb, Arbeiderpar tiet, LO og halve kongeriket. For en tid tilbake presenterte den visjo nære fiskeren planene om en blå skyskraper på Fornebu. Bygget, som blir kalt «Det store blå», har 64 etasjer og blir over 200 meter høyt. Skyskraperen skal være et internasjonalt senter for havfors kning, og hovedkvarteret for Rev Ocean, som er Kjell Inge Røkkes nye havforskningsselskap. Da folk flest og politikerne i Bærum fikk se planene var det flere som skalv så mye på hendene at de sølte chablis på silkes lipsene. Nei, dette byg get ville de ikke ha! Det var for høyt og hindret utsikten. Lokale politikere var svært kritiske. Etter hvert meldte Kåre Willoch seg på i kampen mot Røkkes planer. Den over 90 år gamle landshøvdingen anbefalte sine Høyrekollegaer i den mørkeblå kommunen å si nei til Røkkes visjonære planer, og det gjorde de. Det var da jeg orienterte meg om denne saken at depresjonen kom snikende. Man skulle kanskje tro at folk som lanserer planer om arbeidsplasser og verdiskap ning i en kommune, blir omfavnet av politikerne og folk flest. Ikke minst ville det være logisk at folk i en kommune totalt dominert av Høyre, ville møte Røkke med taktfast applaus. Men akk, nei! Dette er histo rien om et annerledesland badet i melk og honning. Man trenger ikke å legge til rette for ny nær ingsvirksomhet. Man kan takke nei, vel vitende om at det sorte, flytende gullet smører budsjettene både lokalt og sentralt. Vi ser det på mange områder, der nordmenn går ut i gatene og demonstrerer for ett grønt skifte og mindre utslipp av klimagass er. Kommer noen med planer om vindmøller for å møte utfordrin gene, går de samme menneskene ut i gatene og demonstrerer mot vindmøller. En amerikansk profes sor lanserte begrepet NIMBY effekten, altså «Not In My Back Yard»-effekten. Bakgrunnen var planer om å bygge en flyplass i California som alle ville ha, men ingen ville se. I Bærum er det ikke slik. Ingen vil ha det blå bygget, og ingen vil se det. Kjell Inge Røkke kryper heldigvis ikke på knærne for autoriteter. Da han ikke følte seg velkommen, la han planene på is. Så begynte noen å tenke i Ber gen. Kanskje skyskraperen kunne bygges i byen mellom de syv fjell? Her ligger jo Havforskningsin stituttet, og Bergen vil passe som hånd i hanske for Røkkes planer om forskning på havet. Men så enkelt var det ikke. I Bergen sier nå både ordfører og lederen for plan og bygningseta ten nei til en mulig skyskraper. Så våknet trønderne, og det er for øvrig helt normalt at de våkner sist. Men de er progressive, og politikerne i byen invi terer Røkke til å realisere verdenshavenes hovedkvarter i Trond heim. Der står saken, som har utviklet seg til en komedie fra annerledeslan det. Dersom flere og flere tenker slik om næringsut vikling er det ikke lenge før hele landet ender i skifteretten. Se ikke bort fra at Kjell Inge Røkke kjøper det på tvangsauk sjon.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019