Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 139

13 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 • nf's blå • For kjapp på avtrekkeren? Erfarne politikere har alltid et grunnsyn som gjelder i bunn og grunn, og et gang syn som gjelder fra gang til gang. De er prinsi pielle når det trengs, og pragmatiske når det er mest fornuftig. Noe annet kan i våre øyne ikke være forklaringen på Høyres helom vending i spørsmålet om skatt på ressursrenten i fiskeri og havbruk. Allerede rundt årtusenskiftet vedtok Høyre at det bør betales skatt på ressursrenten i natur baserte næringer. På årets landsmøte på Gardermoen i midten av mars gikk derimot et stort flertall inn for å si nei til ressursrenteskatt i fiskeri og havbruksnæringen. Skal vi tro partiets fiskeripolitiske talsper son, TomChrister Nilsen — og vi har ingen grunn til noe an net, var vedtaket også et nei til særskatt og andre avgifter på op pdrett. Omtrent samtidig vendte også landsstyret i FrP tommelen ned for å pålegge sjømatnæringen nye særskat ter og avgifter, herunder skatt på ressursrenten, og uka før besluttet landsmøtet i Venstre at partiet skal være skeptisk til ekstraordinære særs katter i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk. Også i KrF er man negative til slike skatter. Vi har lenge ment — og skrevet — at fiskerne må belage seg på at det kommer Vi tipper Nordlandsbenken jublet da landsmøteflertallet sa nei til skatt på ressursrenten i fiskeriene og særskatt på oppdrett. Også i Høyre er det et spenningsforhold mellom sentrum og peri feri. Under årsmøtet i Sjømat Norge noen uker senere nærmest garanterte Erna Solberg at en ny særskatt på oppdrett ikke er aktuell politikk. (Foto: Høyre)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019