Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 118 of 139

119 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 SOM STUDENT VED Fiskerihøgskolen i Tromsø skrev jeg hovedoppgave om fiskeoppdrett og mulighetene for oppdrett av laks på Island. Lakseoppdrett var på den tiden allerede en etablert industri i Norge, og på Island var det stor og økende interesse for å starte en ny og lovende næring. Myndighetene var me get positive til lakseoppdrett, og det kom oppfordringer fra alle hold om å sette igang. Dette var tidlig på 1980tallet. Men for å si det akkurat som det var: De første forsøkene med storskala lakse oppdrett på Island ble en katastrofe; et sorgens kapittel. Man satte igang for fullt uten erfaringer og skikkelige kunnskaper. Det hele måtte ende med konkurser og elendighet. Mange tapte mye penger. Naturlig forhold for fiskeroppdrett I etterpåklokskapens lys må vi erkjenne at de naturgitte forhol dene på Island for å drive lakseoppdrett på «norsk måte», var dårlige. Ekstreme værforhold, vidåpne kystområder og lange, grunne fjorder med iskaldt vann om vinteren var ikke velegnet for lakseoppdrett i åpne merder. Resultatet ga seg selv. Alle forsøk på å kopiere driftsopplegget i Norge endte i fullstendig kaos, og med store økono miske tap for de involverte, også bankene og øvrige finansinstitusjoner. Erfaringene fra 1980-tallet satte i realiteten en effektiv stopper for finansieringen av matfiskop- pdrett på Island i flere tiår. Derimot hadde Island alt på 1980tallet lange og gode erfaringer med produk sjon av smolt og yngel. Vi har ferskvann i rikelige mengder over hele landet, og mange steder også tilgang på rela tivt rimelig varmt vann, som kan brukes for å fremskynde veksten i smoltanleggene. Etter snart tre tiår med brukket rygg er nå matfiskoppdrett av laks på full fart frem på Island. På sikt mener myndighetene at det bør være grunnlag for en årlig produksjon på rundt 130.000 tonn. I 2019 blir det neppe produsert mer enn 15.000 tonn. Her fra en av lokalitetene til Arnarlax ehf, som er det selskapet som har kommet lengst. (Foto: Arnarlax) Fiskeoppdrett på Island Som i Norge er elveeierne på Island svært skeptiske til fiskeop pdrett. Elvefiske av laks, men også av røye som her, er en meget populær fritidsaktivitet. Turistfisket i elevene gir eierne store inntekter.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019