Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1091704

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 141

82 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2019 Hvor mye kan vi automatisere? Norge sender store kvanta ubearbeidet fisk ut av landet. Denne «eksporten» av arbeidsplasser bidrar til å redusere verdiskapin gen her hjemme. Økt automasjon og mer bruk av industriroboter trekkes gjerne frem som en forutsetning for mer bearbeiding. I denne artikkelen skal vi se nær mere på potensialet for økt auto masjon i norsk fiskeindustri. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil hente hjem flest mulig av de 30.000 arbeids plassene som ifølge Norges Sjømatråd foredler norsk fisk i utlandet. Det er en flott målsetting. Hvor enkel den er å gjennomføre i praksis, er en annen sak. Det kommer jo ikke på tale med eksportav gifter på ubearbeidet fisk eller økt kvote bonus for fisk som landes til bearbeiding i Norge. Det norske lønns og kost nadsnivået kan en stakkars fiskeriminister gjøre lite med. Nåde den statsråd som fore slår at utenlandske fiskein dustriarbeidere nøyer seg med lønninger bare dobbelt så høye som i det landet de kommer fra. Å få gjennomslag for reduserte toll satser på be arbeidede fiskeprodukter fra Norge er heller ingen enkel sak så lenge vi selv gjemmer oss bak skyhøye tollmurer på landbruksvarer. Stort sett det eneste Ha rald Tom Nesvik kan gjøre er å bevilge mer penger til fors kning og utvikling — penger som kan bidra til produktinno vasjon, utvikling av nytt og mer effektivt produksjon sutstyr og mer automatise ring og robotisering. Særlig det siste blir stadig trukket frem som en forutsetning for økt foredling i Norge. Vi må redusere lønnskostnadene i produksjonen, og da er auto masjon i alle deler av indus trien veien å gå. Det mener også fiskeriministeren. Altså; flere arbeidsplasser ved å automatisere! Lyder ikke det forresten litt selvmot sigende? Hvordan kan det bli flere arbeids plasser av å bytte ut arbeidere med maskiner og roboter? Vel, fiskeriminis terens svar vil formodentlig være at mer effektiv produk sjon og reduserte lønns kostnader per kilo vil gjøre Kjell-Arthur Lind Olsen har jobbet med salg av maskiner og pros jekter hos Baader siden 2002. Det er ikke mange som har mer oversikt over norsk fiskeforedlingsindustri enn han. Baader har en meget sterk stilling i dette markedet. (Foto: Baader)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2019