Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1091704

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 141

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2019 La deg ikke skremme av figuren over. Den ser komplisert ut, men viser helt enkelt prisutviklingen for pelagisk fisk landet fra norske fartøyer siden 2000. Figuren omfatter alle de viktige artene — dvs. fiskeslag som sto for 98 prosent av de totale norske landingene av pelagisk fisk fra 2000 til 2018. I alt har norske fiskere siden årtusenskiftet landet ca. 30,7 millioner tonn pelagisk fisk til en samlet førstehåndsverdi av 96,7 mil liarder kroner. Andelen av verdien og kvantumet fordelt på de ulike artene fremkommer av tabellen under: Verdi Kvantum Sild...................... : 46,2% 40,3% Makrell ................ : 30,8% 11,1% Kolmule............... : 11,0% 28,1% Lodde.................. : 6,3% 12,0% Tobis ................... : 2,1% 4,6% Øyepål ................ : 0,7% 1,5% Brisling ................ : 0,5% 0,6% Andre arter ......... : 3,1% 1,9% Sild, makrell og kolmule står for 88 pro sent av totalverdien og tett på 80 prosent av totalkvantumet de siste 18 årene. Silda alene står enkelte år for over 60 prosent av totalverdien og tett på 60 prosent av kvantumet. Det er altså ingen tvil om hvil Dobling av prisene til fisker! Siden årtusenskiftet har førstehåndsprisene på pelagisk fisk i Norge nesten doblet seg etter at vi justerer for inflasjonen. Det må sies å være en meget pen utvikling. Regner vi i løpende kroner er prisene nesten tredoblet. Øyepål og lodde har steget mest, brisling desidert minst. Om vi ser bort fra inflasjonen har brislingprisen faktisk falt med 30 prosent. Silda har skapt liv og røre langs norskekysten i hundrevis av år. Etter torsken er det ingen art som har betydd mer for norske fiskere og kystsamfunn enn den. Det gjelder også etter årtusen- s kiftet. De siste 18 årene har sild stått for over 46 prosent av den samlede førstehåndsverdien av pelagisk fisk.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2019