Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1091704

Contents of this Issue

Navigation

Page 128 of 141

129 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2019 «Fiskerinæringen, myndighetene og havforskningen har i dag et utstrakt og tett samarbeid. Vi har fått «Faglig utvalg for re ssursforskning», vi møtes ofte i andre sammenhenger og HI stiller opp når Fiskebåt ber om det. Jeg opplever at dette medfører kontinuerlig forbedringer både i relasjoner og forskning. Likevel har vi en vei å gå. Det kan være mange grunner til det. Det kan være at HI ikke har de ressurser de tren ger, det kan være at naturen endrer seg så fort at langsiktig forskning ikke henger med og det kan også være manglende toktdekning på grunn av poli tiske forhold. Til tross for dette ønsker jeg å gi honnør til HI for den endringsviljen de viser. Det internasjonale råd for havfors kning (ICES) er etter min mening langt mere krevende å forholde seg til. ICES gir råd om våre fiskebestander i henhold til en «førevar»tilnærming. Kvo terådene utformes slik at gytebestanden med høy sannsynlighet holdes over et bestemt nivå. I 2013 innførte ICES at alle for valtningsplaner som forvaltere ønsker å benytte, skal evalueres og godkjennes Som vanlig «stinn brakke» da Fiskebåt innkalte til årsmøte 12. og 13. februar på Hotel Bristol midt i Oslo. ICES og havforskningen var i utgangspunktet ikke et tema, men når fiskebåtredere møtes er det ikke til å unngå at kvoterådgivningen og den måten hav forskerne jobber på blir diskutert. (Foto: Therese Tande) Svar på tiltale! Under årsmøtet i Fiskebåt i Oslo i midten av februar lan- get styreleder Jonny Berfjord ut mot ICES og den måten havforskningen drives på. Havforsknings-direktør Sis- sel Rogne var til stede i salen. Hun tok ikke til motmæle eller ba om ordet for å kommen tere talen. Om det var av høflighet som gjest, eller fordi kri tikken primært rettet seg mot ICES og ikke HI, skal være usagt. Vi mener likevel HI bør svare på en så åpenlys og direkte kritikk som den Berfjord kom med. Her følger først det Berfjord sa i sin tale. Deretter følger de svarene vi har innhentet fra HIs forskningsdirektør Geir Huse. Han gir Fiskebåt-lederen svar på tiltale! Jonny Berfjord har ledet Fiskebåt siden 2015. Han er svært skep tisk til den måten ICES jobber på og det han mener er en nærmest selvpåtatt rolle som forvalter — ikke bare rådgiver. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2019