Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 47

36 Din Hørsel 01 2019 Tekst Tor Slette Johansen Bak prosjektet står ØNH-foreningen, Norsk Barnelege- forening, Audiografforbundet, Norsk Teknisk Audiologisk Forening, Norsk Audiopedagogisk Forening, HLF og Norges Døveforbund. STORE FORSKJELLER En av tusen nyfødte barn har et hørselstap, som er den hyppigst forekommende nevrologiske fødselsdefekten i den vestlige verden. – I Norge skal alle nyfødte ha tilbud om screening. Til tross for nasjonale retningslinjer og Helsedirektoratets anbefaling er det i dag store geografiske forskjeller både for hørselsscreening og oppfølging ved hørselssentralene. – Det er også mangel på nasjonale indikatorer for kvalitet og statistikk over utredning og habilitering av barn med hørselstap og følgene dette får for utvikling av språk og sosiale ferdigheter, sier seniorrådgiver Marit Skatvedt, interessepolitisk avdeling i HLF. ET BEDRE TILBUD Fagmiløet mener at et hørselsregister vil bidra til å fange opp barn med hørselstap tidligere, fokusere på systematisk oppfølging og habilitering, og dermed øke kvaliteten i tilbudet. Registeret skal omfatte både høreapparat- og CI- brukere. Hørselsregisteret planlegges som en del av Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals, Tonsilleregisteret (mandelopererte), med base ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Planen inkluderer også et samarbeid med det eksisterende hørselsregisteret for barn i Sverige, for sammenligning og et bredere statistisk grunnlag. Målet er å få lagt inn en søknad om opprettelse av registeret før sommeren. VIKTIG FOR HLF – Det som nå avtegner seg som mulighet i Norge, med barneregisteret som første ut, er at vi kan klare å bygge opp en fin portefølje av fullverdige høreselsregistre i Norsk kvalitetsregister ØNH, også for et høreapparatregister. Dette er også nedfelt som eget målpunkt i HLFs handlingsprogram, sier fagsjef prosjekt Steinar Birkeland i HLF. AudioLink fremhever tydelighet i tale, og gjør det le ere for lhørerne å oppfa e hva som blir sagt. Systemet er enkelt i bruk, og er lgjengelig både som mobile løsninger og stasjonære anlegg. God lyd l alle! www.ves oldaudio.no Hørselsregister for barn Fagmiljøet for hørsel har nå startet arbeidet med å få på plass et hørselsregister for barn. Målet er å gi et mer enhetlig og bedre tilbud til barn med hørselstap. NYTT REGISTER. Initiativtakerne for et hørselsregister for barn samlet på St. Olavs Hospital i Trondheim. Første rekke fra venstre: Prosjektleder Tone Stokkereit Mattsson, ØNH-lege, Helse Midt, Siri Wennberg, registerkoordinator Tonsilleregisteret, Dagny Hemmingsen, Audiologisk utvalg, NOLF/ Helse Nord. Andre rekke fra venstre: Marit Pedersen, audiofysiker, Helse Midt, Kristin S. Siqveland, audiopedagog, Helse Sør Øst, Beate Øhre, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og syn, Renate Berg, audiograf, Helse Vest, Tove Glomset, Norges Døveforbund, Nina Jakhelln Laugen, psykolog, NTNU, fagsjef prosjekt Steinar Birkeland, HLF, Marte Myhrum, audiofysiker, Helse Sør Øst, seniorrådgiver Marit Skatvedt, HLF og Einar Solheim, ØNH-lege, Helse Vest. Ragnhild Støen, Barnelegeforeningen, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto. Tone Stokkereit Mattsson

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019