Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 47

24 Din Hørsel 01 2019 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 11. mars 2019. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, merket X-ord. Eller du kan sende løsningssetningen til [email protected] Husk å skrive din adresse. Bodil Hexum Tvedte, 5179 Godvik Olaug Blom, 7503 Stjørdal Godthard Haugs, 5282 Lonevåg 10 5 2 Vinnere 06/2018 Mangel på skrivetolker Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på tolk gjennom Folketrygden, Mange hørselshemmede har behov for skrivetolk for å kunne delta aktivt i samfunnslivet, og HLF har gjennom mange år hatt dette som prioritert innsatsområde. Vi får meldinger om at stadig flere får avslag på skrivetolk, spesielt ved kortvarige oppdrag utenfor ordinær arbeidstid. Det resulterer i at planlagte aktiviteter avlyses og aktiv samfunnsdeltakelse hindres. Det bidrar til sosial tilbaketrekking, isolasjon og ensomhet. Tolketjenesten begrunner avslag med at det ikke er kapasitet nok, at det er for få tolker til å ta skrivetolkoppdrag og at tolkene ikke kan pålegges å arbeide kveld eller helg. Det siste begrunnes i at de fleste skrivetolkene er frilansere. For brukerne er dette et rettighetsbrudd som kan støte dem ut av aktiv deltakelse i arbeid, utdanning og organisasjons- og samfunnsliv. Det er viktig å opprettholde fokuset på tolkeområdet som helhet, men spesielt på gode formidlingsrutiner og på rekruttering av tolker. NAV og tolkesentralene må ansette flere skrivetolketolker i tolketjenesten, slik at også kortvarige og tidsmessig mer ugunstige oppdrag også dekkes. Det har gjennom flere år blitt gjennomført undersøkelser og utredninger om tolketjenesten. Rett før jul var HLF sammen med de andre brukerorganisasjonene, innkalt til arbeids- og sosialministeren, med bakgrunn i den siste utredningen gjort av Proba samfunnsanalyse. Rapporten slår nok en gang fast at situasjonen på tolkeområdet ikke er tilfredsstillende. Det fremgår tydelig at det er behov for en bedring av ledelsesstrukturen som kan bidra til kompetanseheving og ivareta ressursene på en bedre måte. Uten god ledelse, effektiv organisering og kompetanseheving av tolketjenesten, vil hørselshemmede og døve få begrenset sine muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre. HLF støtter rapportens oppfatning om at tolketjenesten fortsatt skal være organisert under NAV med rettigheter forankret i Folketrygden, men organisert som en selvstendig linje/enhet. HLF forventer at Arbeids- og sosialdepartementet tar alle rapportene på fullt alvor og iverksetter en omorganisering av tolketjenesten snarest mulig. NAVs tolketjeneste har stor betydning for hørselshemmede og tjenesten er en nøkkel til likeverdig deltakelse i samfunnet. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019