Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 92 of 139

93 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 Kostnadene i matfiskoppdrett: 50 prosent opp på ti år! GERHARD ALSAKER I ALSAKER- GRUPPEN er en munnrapp kar som liker å se verden med litt skjeve øyne. Om vi ikke husker feil var det Gerhard som i sin tid konstaterte at det prosentvis rømmer mange flere fanger fra norske fengsler enn laks fra norske oppdret- tsmerder. Og da pengene veltet inn i toppåret 2010 — matfisknær ingen hadde en driftsmargin på godt over 30 prosent, sukket han tungt over at han ikke fikk kostnadene til å gå i hop. Om det var et problem i 2010, har det på ingen måte blitt bedre. De siste fem årene, fra 2014 til 2018, har næringen hatt et overskudd før skatt på ca. 100 mil- liarder kroner. Kostnadene har på ingen måte holdt tritt med inntektene. Likevel er mange oppdrettere i dag bekymret over kostnadsnivået. Og det er bra. I gode tider er det lett å legge seg til dårlige vaner; bruke mer penger enn man behøver og slurve med de kostbare detaljene. At det økte kostnadsnivået mye kan knyttes til faktor er som lus og svinn, er på en måte positivt. Det betyr at man kan gjøre noe med det. Samtidig forteller det at oppgaven er vanske lig. Lakselusa er en vond fiende å hanskes med, og å redusere svinnet er ofte en svært krevende oppgave. I denne artikkelen skal vi se nærmere på kostnadssutviklingen i norsk matfisk- oppdrett de siste 30 årene. 75 milliarder i overskudd på tre år «Kan vi ha nådd kostnadstoppen?» lød overskriften på en artikkel fra Nofima i 2017 om utviklingen i norsk matfiskopp- drett. Forfat teren Audun Iversen tok ikke sjansen på å besvare spørsmålet. Men mellom linjene kan vi lese at kostnadene neppe vil fortsette å øke i samme tempo som de senere årene. Og det er bra. Fra 2012 til 2017 økte nemlig produk- sjonskostnadene per kilo rund laks med ganske nøyaktig 37 prosent selv etter at vi justerer for inflas jonen. Og de siste ti årene har den reelle kostnadsøkningen som alt nevnt vært 50 prosent. Det må sies å være en dramatisk utvik ling. Eller sagt på en annen måte: Om produk- sjonskostnadene de neste fem årene stiger prosentvis like mye som fra 2012 til 2017, vil det i 2022 koste godt over 50 kroner å produsere en kilo laks. La deg ikke skremme av figuren over. Den viser hvordan kostnad sutviklingen for oppdrettsfisk har utviklet seg siden 1986 regnet i faste kroner per kilo, slak- tekostnadene inkludert. For å illus trere hvordan de ulike kostnadskomponentene har utviklet seg i forhold til hverandre, har vi satt alle kostnader i 1986 lik 100. Figu- ren bygger på tallene i tabell 1, som viser hvordan kostna dene per kilo har fordelt seg på smolt, fôr, forsikring, lønn, finans- utgifter, avskrivninger, andre kostnader og slakting. Tallene er hentet fra Fiske- ridirektoratets årlige lønnsomhetsun- dersøkelser for matfisknæringen, og er altså justert for inflas jonen. De omfatter både laks og ørret. Den svarte linjen i figur 1 viser utviklingen i totalkostnadene per kilo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019