Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 86 of 139

87 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 ferdigsnakka! med Kristian Barstad Ellingsen Elisabeth Wilmann Mattilsynet har blant annet som oppgave å sikre at dyre- og fiskehelsen er god, herunder også velferden. Det gjelder såvel på landjorda som i sjøen. Elisabeth Wilmann jobbet lenge i Nærings- og fiskeridepartementet før hun «hoppet» over til Mattilsynet og jobben som direktør for Avdeling fisk og sjømat. (Foto: Mattilsynet) — Jeg er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Før jeg kom til Mattilsynet jobbet jeg 22 år i det som etterhvert ble Nærings og fiskeridepar- tementet. Først med statsbudsjettet, senere med handelspolitikk og så med mattrygghet. — Hvor lenge har du jobbet i Mattilsynet? — Siden 1. mars 2016. — Hva liker du best ved jobben? — Mattilsynets samfunnsoppdrag. Visjonen om «et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt» er både veldig givende og motiverende. Jeg er opptatt av bærekraftig matproduksjon og fiskevelferd, og syns det er spennende å jobbe med noe som er så viktig for samfunnet. — Kan du fortelle litt om Mattilsynet og de viktigste oppgavene? — Det lange navnet for Mattilsynet er «Statens tilsyn for plant er, fisk, dyr og næringsmidler». Vårt samfunnsoppdrag strekker seg med andre ord fra jord og fjord til bord. Det betyr at vi påvirker hverdagen til alle. Tilsynets viktigste oppgaver er å sikre at mat og drikkevann er trygt, at plante-, dyre og fiske helsen er god og at dyre og fiske- velferden er god. Vi har også oppgaver knyttet til forbrukerhensyn og kvalitet, samt til kosme- tikk og legemidler. Vi fører blant annet tilsyn med dyrehelseper sonell. Mattilsynet skal utvikle, forvaltet og veilede om regelverket, føre et risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha en beredskap. Vi skal også gi faglige råd til våre tre depar tementer: Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeride partementet og Helse og omsorgsdepar- tementet. Kort sagt; vi driver med mye! — Hvor mange ansatte er det? — Ca. 1.300, hvorav noen på deltid. Til sammen ble det i fjor utført 1.244 årsverk i Mat- tilsynet. Våre ansatte har forskjellig bakgrunn. Mange er veterinærer, næringsmiddelteknologer eller biologer. Vi har også økonomer, jurister og folk med utdannelse innen plantehelse, samt en stor gruppe teknikere som jobber med kjøttkontroll på slakteriene. — Kan du si litt om budsjett og finansiering? — Mattilsynet har et årlig budsjett på ca. 1,4 milliarder kron er, i hovedsak tildelt over statsbudsjettet. De siste årene har vi fått flere kutt som følge av avbyråkratiseringsreformen. Stramme budsjetter gjør at vi må tenke effektivisering i alle ledd. — Hvordan er Mattilsynet organisert? — Vi er organisert i to forvaltningsnivåer; et hovedkontor og fem regioner. Hovedkontoret ivaretar direktoratrollen. Uavhengige og viten- skapelig baserte risikovurderinger bestiller vi fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som også kan initiere risikovurderinger selv. Vi henter forskningsbasert kunnskapsstøtte fra flere ulike institusjoner. Hovedkontoret omsetter overordnede sty- ringssignaler og fagkun nskap på matområdet til konkret politikk-gjennomføring. Regel verks- og internasjonalt arbeid foregår ved hovedkon- toret, mens regionene utfører tilsyn. Nærhet til virksomhetene og lokal kunnskap er viktig i tilsynsarbeidet. Hovedkon- toret har tre fagavdelinger. Avdeling fisk og sjømat jobber med spørs- mål knyttet til fiskehelse og fiskevelferd, samt import og eksport. Avdeling planter og dyr jobber med dyrehelse og dyrevelferd samt planter, mens Avdeling mat jobber med nær ingsmidler, drikkevann, kosmetikk og kosttilskudd. — Hvorfor er det en avdeling for mat og en for fisk og sjømat? Fisk er vel også mat? — Mattilsynet har valgt en organisering som tydelig viser vårt samfunnsoppdrag. Gjennom egen fisk og sjømatavdeling får vi større opp- merksomhet om disse områdene. Forøvrig har du helt rett: Fisk og sjømat er absolutt mat, og reguleres ut fra samme regelverk som annen mat. — Kan du kort fortelle om avdeling fisk og sjømat? — Avdelingen har ansvar for hele verdikje- Elisabeth Wilmann (52) er født i Trondheim, men har bodd i Oslo siden hun var 20. Hun er gift, har tre barn og en litt overvektig katt, for å bruke hennes egne ord. I fritiden liker hun å trene, gå på ski eller tur — og lage god mat. Nå er hun direktør i avdelingen for fisk og sjømat i Mattilsynet, og har med andre ord en svært sentral jobb overfor norsk sjømatnæring. Vi innle det med å spørre litt om hennes bak grunn.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019