Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 54 of 139

55 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 Mange steder langs kysten har ordførere, kommunalpolitikere og næringslivsledere all grunn til å være bekymret. Folketallet er i fritt fall, og i løpet av de neste 20-25 årene forventes drama tisk nedgang. Som vi kan se av tabellene 1 og 2, som viser be folkningsfremskrivningene for de viktigste fiskeri og havbruks kommunene i Norge frem til 2040, gjelder dette særlig kommuner som Røst, Loppa, Kvalsund, Vanylven, Måsøy, Flakstad og Bø i Nordland. Om SSB får rett kan alle disse forvente mer enn 20 prosent reduksjon i folketallet de neste 20 årene. For mange av kommunene er også tallene vesentlig mer negative enn før. Statistisk Sentralbyrå har kommet med en ny befolkningsfremsk rivning, vel to år etter den forrige. Dette er et tema som opptar mange av våre lesere og vi har hentet ut tallene for de fleste viktige sjømatkommuner. Den forrige befolkningsfremskrivningen kom i 2016, og siden den gang har SSB nedjus- tert sine tall. Det skyldes både lavere forutsetninger om fremtidig innvandring og fruktbarhet på kort sikt, men også at befolkningen i Norge i dag er lavere enn SSB antok at den ville være i 2016. For ordens skyld; mange sjømatkom- muner kan også glede seg over vekst i folketallet. Det gjelder særlig Os, Træna, Fjell og Austevoll. Vi overlater til leserne å studere de to tabellene. Steinrøys ved Nordpolen I den store sammenhengen er Norge en liten steinrøys noen drøye spydkast sør for Nordpolen. I areal måler landet ca. 385.000 kvadratkilometer. Da har vi tatt med Svalbard og Jan Mayen. Det tilsvarer ynkelige 0,7 promille av jordens samlede areal. Rett nok er 71 prosent hav, og holder vi oss til landjorda utgjør Norge ca. 0,2 prosent av totalen. Også i forhold til de store gigantene er Norge en pygme. Russland har et areal på 17 million er kvadratkilometer — 45 ganger mer enn Norge. Canada, USA og Kina måler hver nesten 10 millioner kvadrat- kilometre. Men Norge er faktisk verdens Folketallet øker —folk flytter til byene! Os, Træna og Fjell blir de store vinnerne — Røst, Loppa, Kval sund og Vanylven de store taperne. Alle byer får pen vekst, mens 70 prosent av norske sjø matkommuner med færre enn 4.000 innbyg gere må forvente nedgang i befolkningen. SSBs fremskrivninger av folketallet mot 2040 er dyster lektyre for de fleste småkommuner langs kysten. Skal vi tro SSB vil folketallet på Røst falle med over 40 prosent de neste 20 årene. La oss endelig håpe at forskerne tar feil. Men at noen vil flytte inn igjen i «Toralf-huset» på Røst, kan vi bare glemme. Det har stått tomt og forfalt siden innehaveren i 1965 gikk ut for å hjelpe noen sauer som hadde satt seg fast, gled på en glatt stein og slo seg ihjel.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019