Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 139

20 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 MENINGSPANELET: 1: Hvilke endringer forventer du i fiskeripolitikken nå som KrF er blitt en del av regjeringen? 2: Slaktebåten «Norwegian Gannet» får ikke dispensasjon til å frakte produksjonsfisk ut av landet. Er det en fornuftig beslutning av fiskeriministeren? 3: Hva ser du som de tre største utfordringene i 2019 for den delen av sjømatnæringen du representerer Spørsmål 1: Hvilke endringer forventer du i fiskeripolitikken om KrF blir en del av regjeringen? Einar Helge Meløysund: — Tror end- ringene blir veldig små. KrF har jo ikke markert seg noe særlig i fiskeripolitikken. Jeg tror KrF er mest interessert i sine «kjernesaker», spesielt etter alt bråket i høst. Den største forandringene blir nok at vi får en flertallsregjering som ikke lenger trenger å kompromisse med op- posisjonen. Petter Geir Smådal: — Jeg har ikke forventninger om noen drama tisk endring av fiskeripolitikken med KrF i regjering. Den nye regjeringsplattformen byr ikke på store overraskelser for fisker inæringen. Det bekymrer meg imidlertid at miljøut- fordringene stadig skal løses ved økte avgifter. Jeg kan skrive under på at dagens drivstoffpriser er så høye at det er mer enn nok incentiv til å bruke så lite som overhodet mulig. Jeg registrerer at KrF vil øke fiskerfradraget og det bør de gjennomføre, da dagens fradrag har vært uendret i 10 år og burde indeksreguleres. Ellers håper jeg det kan bli slutt på «stol- leken» der ministre og stats sekretærer stadig skal byttes. Fiskerinæringen er kompleks og man trenger litt tid for å gjøre seg kjent med næringen. Tre minis- tere de siste fem årene holder. Merethe Holte: — Jeg synes det er vanskelig å si om KrF i vesen tlig grad vil kunne påvirke fiskeripolitikken som en del av regjeringen. KrF ønsker å ivareta fiskeri som distriktsnæring og med mest mulig bearbeiding i Norge. Det er positivt. Samtidig er de konservative når det gjel- der endringer i dagens næringsstruk tur og modeller, og vil nok kunne motarbeide nye og mer fremtids rettede løsninger som foreslås av øvrige regjeringspartier. Magnar Pedersen: — Jeg forventer ingen endringer etter at KrF har gått inn i regjeringen. Det er ikke sjømatpolitikk KrF vil prioritere høyest, så Nesvik blir å gjøre det han har planlagt. Line Ellingsen: — Det er veldig enkelt å svare på. Jeg forventer ingen endringer. Ole Troland: — KrF har tideligere nevnt at partiet vil kjempe kystfiskernes sak, og dette vil kunne være med på å påvirke kystfiskeriet slik vi har det i dag. Debatten om trålflåtens andel av kvotene kan i stør- re grad bli aktuell. KrF har vært tydelig i sitt fokus på bærekraft, og jeg tror at den bærekraf tige fiskeriforvaltningen i Norge vil stå enda sterkere med KrF i posisjon. Hva angår havbruk, vil det fortsatt være fokus på en utvikling som kan bidra til produksjonsvekst. I hovedsak er jeg altså positiv til KrF i posisjon. Det vil ikke gi de store en dringene, men forhåpentligvis et enda større fokus på bærekraft. Spørsmål 2: Slaktebåten «Norwegian Gannet» får ikke dispensasjon til å frakte produksjonsfisk ut av landet. Er det en fornuftig beslutning av fiskeri- ministeren? Einar Helge Meløysund: — Denne saken har jeg ikke satt meg inn i. Jeg regner imidlertid med at det er gode grun- Ingen av våre paneldeltakere regner med endringer i fiskeripoli tikken etter at KrF kom med i regjeringen. Dog merker man seg at struktur under 11 nå ikke lenger er aktuelt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019