Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 155

37 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 37 Lov og rett 21. november i år fattet kommu nestyret i Tromsø et vedtak om at «Tromsø kommune tillater ikke flere oppdrettskonsesjoner, og ek sisterende konsesjoner forlenges ikke uten at det drives i lukkede anlegg». Vedtaket forårsaket mye debatt både om det saklige grunn laget for å kreve lukket anlegg, men også om kommu nen har rettslig adgang til å regulere hvor dan driften på op pdrettslokaliteter foregår. For det er Fylkeskommu nen, Fylkesman nen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som utgjør akvakulturmyn dighetene. Deres oppgaver og roller er nøye utmeis let i lov og forskrift. Det rettslige spørsmålet blir da hvilken mulig het kommunene har til å tråkke i andre myndigheters bed. Krav til hjemmel i lov Det er et grunnleggende rettsprin sipp at all myndighetsutøvelse som kan gripe inn i borgernes interesser krever hjemmel i formell lov. Hverken kommuner aller andre myndigheter kan fatte vedtak uten at det foreligger en konkret kompetansehjem mel. Vedtaket som Tromsø kommune fattet 21. novem ber hadde ingen hjemmel i lov. Det må derfor ses som uttrykk for en politisk pro gramerklæring og har ingen rettsvirkning. Som nevnt ovenfor er det andre organer enn kommunen som fatter vedtak om klarering av akvakulturlokaliteter og driften av dem. Kommunene har ikke myndighet til å treffe vedtak på dette området. I dette lyset har vedtaket til Tromsø kommune en uheldig form. Det har en ordlyd som foregir at kommunen har en myndighet den ikke har. Derimot har kommunestyre en mulighet til å påvirke hvor det skal Kan kommuneplaner regulere oppdrettslokaliteter? Kommunepolitikerne i Tromsø har sterke meninger om norsk fiskeop pdrett. Det må de ha lov til. Men det gir dem ikke på noen måte rett til å regulere næringen akkurat som de selv finner det for godt. Vedtaket i kommunestyret i november i år mot åpne anlegg må ses på som en politisk ytring og ikke som en reell regulering av oppdrettsaktivitetene i kommunen. Lars Selmar Alsaker er advokat ved Steen- strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet, som bruker merket SandS er fast advokat for Sjømatbedriftene og publiserer bloggen fiskejuss.no.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018