Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 119 of 155

120 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 HISTORISKE Fiskerifolk Klaus Sunnanå ble født i 1905 i Stangeland på Karmøy som sønn av Knut Andreas Søndenå og Lisa Kristine Thuestad. Opp vekstmiljøet var preget av jordbruk og fiskeri, som var den vanligste tilpas ningen i regionen. Faren var lærer og gårdbruker, men hadde også drevet fiske i sin ungdom. Gymnasårene tilbrakte Klaus på Voss offentlige landsgym nas, som var opprettet i 1915 som landets første i sitt slag. Bakgrunnen for ordningen med landsgymnas var å gi bygdeungdom et høy ere utdanningstilbud i deres eget miljø. Etter gymnasiet begynte Sunnanå å studere statsøkonomi. Som ung student ved Det Kongelige Frederiks Universitet var han sterkt politisk engasjert. Målsaken var noe som bandt studenter fra landsbygda sammen i hovedstaden. På Voss var han blitt kjent med Sverre Kolltveit og Olav Meidalshagen. Sammen ble disse tre sentrale i student mållaget og rundt utgivelsen av det akademiske nynorsk tidsskriftet «Fram». Mot Dag Imidlertid var det annen politisk bevegelse som skulle få avgjørende betydning i Klaus Sunnanås politiske dannelsesreise i disse årene. I 1921 ble tidsskriftet «Mot Dag» grunnlagt med utspring i det radikale studentmiljøet. Initiativtaker var den karis matiske nordlendingen Erling Falk fra Hemnesberget. Noen år tidligere hadde Falk vendt tilbake fra USA, der han blant annet hadde jobbet som regnskapsfører for den internasjonale arbeidsta kerorganisasjonen Indus trial Workers of the World i Chicago. Erling Falk og Mot Dag hadde en magnetisk tiltrek ningskraft på det intellektu elle og kunstneriske miljøet i Oslo på 1920tallet. Noen massebevegelse ble dette imidlertid ikke. På det meste hadde organisasjonen aldri mer enn rundt 200 medlem mer, men til tross for sin beskjedne størrelse fikk Mot Dag betydelig innflytelse i norsk samfunnsliv. Mange med bakgrunn fra organisa sjonen fikk viktige stillinger og posisjoner etter 1945. Av kjente forfattere var Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, Inger Hagerup, Helge Krog og Odd Eidem medlemmer. Også Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Willy Brandt og Gud mund Harlem hadde tilknyt ning til bevegelsen i 1920 og 1930årene. I perioden 19221925 var Mot Dag kollektivt innmeldt i Arbeider partiet, men ble senere ekskludert på grunn av uoverensstemmels er. Deretter hadde organisasjo nen en kortvarig flørt med Norges Kommunistiske Parti. Etter bruddet med kommu nistene i 1929 fort satte Mot Dag å sette sitt bumerke på venstresiden i norsk poli tikk og kulturliv. En av strategiene Klaus Sunnanå: Sosialist, statsøkonom og fiskeridirektør av BjørnPetter Finstad Han er kalt fiskeriforvaltningens svar på hel- sedirektør Karl Evang. Sammenligningen er treffende. Begge var motdagister i mellomkrigs- tiden. Begge var i London under krigen og var med på å legge ned grunnsteinene til det planø- konomiske nasjonsbyggings prosjektet etter 1945. Som fagdirektører satt de svært lenge, og utøvde sine embeter enerådende, uavhengige og frittalende. Og begge brøt med sitt moderparti etter folkeavstemmingen i 1972. Klaus Sunnanå var «motdagist». Tidsskriftet "Mot Dag" fikk betydelig innflytelse fra midten av 1920-tallet. En av dem som kom til å prege norsk samfunnsdebatt gjennom flere tiår, var helse-direktør Karl Evang, en av Sunnanås gode venner i "Mot Dag".

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018