Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

S m å- s t o f f Dette bør du vite når barnet ditt blir nettbruker Disse tipsene og rådene er ment for deg som er forelder eller voksen som jobber med og for barn mellom 7–12 år. Både skoler, FAU, helsestasjoner og andre kan ha nytte av denne brosjyren. Lenker til nedlasting eller bestill- ing finner du på nett- siden til medietilsynet. no Brosjyren er over- satt og bearbeidet fra dansk til norsk, og ut- gitt i Norge av Norges Safer Internet Centre ved Medietilsynet Trygg bruk og Kors på halsen. DIGITALE FOTSPOR OG PERSONVERN Når vi bruker tjenester og nett- steder gir vi samtidig fra oss små biter med data og informasjon til ulike aktører. Disse opplysningene blir samlet inn og lagret, og kan bli brukt i andre sammenhenger enn det vi ønsker. I løpet av en helt vanlig dag etterlater vi oss mange «digitale spor». Vær oppmerksom på hva dere gir appen tilgang til å bruke på smart- telefonen og nettbrettet. Gir du for eksempel adgang til kontakter, bilder, kamera, mikrofon eller stedstjenester? I innstillingene på mobilen og nettbrettet kan du slå av tilgangen til den enkelte app. Hjelp barnet med å tilpasse per- sonverninnstillingene på sosiale medier, og bli enige om hvem som skal få lov til å se det de legger ut. BARNET DITT OM barnet laster er mulighet kjøp i appen av å klikke appene, og at penger mulig maks- barnet kan (pr. uke LÆR BARNET DITT AT KODER OG PASSORD ER, OG SKAL VÆRE, PRIVATE Se hva som står i vilkårene til tjenesten om personvern, og undersøk hva du og barnet ditt sier ja til før dere oppretter en profil. Det koster vanligvis ikke penger å opprette en profil, men dere «betaler» med personopplys- ningene som angis. Disse opplys- ningene kan for eksempel brukes i komersielle sammenhenger som markedsføring og salg. Husk at når bilder, videoer, oppdateringer og opplysninger først er lagt ut på nett, er det ikke sikkert at de kan fjernes helt. Lær barnet ditt til å forholde seg kritisk til det å dele personlige opplysninger og bilder når de er aktive på nettet. Det er så mye foreldre ikke forstår… Guide til foreldre med barn mellom 7 og 12 år HVA BØR JEG VITE NÅR BARNET MITT GÅR PÅ NETT? Lovfester plikt til tidlig innsats Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1.– 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester. Kilde: Kunnskapsdepartementet 6 3/2018 Hjem og Skole Flere og bedre lærere Regjeringen foreslår å styrke ordningen med lærerspesialister med om lag 50 millioner kroner, til totalt 122 millioner kroner. Det betyr at antall lærerspesialister øker fra om lag 600 til 1200 lærere. Målet er at flere lærere skal velge å fort- sette å jobbe i klasserommet samtidig som de får mulighet til å videreutvikle seg profesjonelt. Regjeringen fortsetter også satsingen på videre- utdanning for lærere, og foreslår 1,6 milliarder til dette. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk skal ha nok fordypning i fagene innen 2025. Regjeringen fortsetter satsingen på økt lærer- tetthet i grunnskolen (lærernormen), og vil bevilge om lag 1,5 milliarder kroner som skal øremerkes til økt lærertetthet. I tillegg foreslår regjeringen å styrke kommunenes inntekter med 200 millioner kroner begrunnet i tidlig innsats, som kan brukes på flere lærere. – For at elevene skal lære mer og få hjelp tidlig, må elevene møte mange nok lærere og lærere med solid kompetanse. Med lærerspesialistord- ningen vil flere dyktige lærere bli værende i klasserommene, og med satsingen på videre- utdanning vil enda flere lærere få faglig fordypn- ing. Det vil gjøre dem enda bedre til å undervise, sier Sanner. Foto: Marte Garmann Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018