Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 3/2018 Hjem og Skole Kjønnsforskjeller i skolen Internasjonal forskning viser at det er flere gutter enn jenter som sliter med lese- og språkvansker – og Norge er blant landene der forskjellene er størst. Et ekspertutvalg er satt ned for å se på årsakene. Nylig ble også en rapport fra NIFU om årsaker og tiltak lagt fram. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist På bakgrunn av at det er påvist prestasjonsforskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdan- ningsløpet, satte regjeringen i 2017 ned et ekspertutvalg for å få mer kunnskap om hvorfor gutter ge- nerelt presterer dårligere på skolen enn jenter. Utvalget ledes av Camilla Stoltenberg og skal gi sin innstilling i februar 2019. I midten av oktober ble det lansert en OECD- og NIFU-rapport, som både ser på årsaker til kjønnsforskjellene og på tiltak som kan bidra til å jevne dem ut. I rapportens sammendrag står det blant annet: Gutter er for eksempel over- representert både blant elever med lese- og språkvansker, og blant elever som ikke fullfører skolen på normert tid, noe som kan ha store konsekven- ser for mulighetene senere i livet. Samtidig viser forskning forholdsvis stabile kjønnsfor- skjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot argumentas- jonen om økende kjønnsfor- skjeller og boy crisis.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018