Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 35

Hjem og Skole 3/2018 15 Da det skulle lages nye vedtekter for det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Eigersund foran skoleåret 2014–2015, var de spesielt opptatt av at foreldrestemmen skulle få god plass. Foruten at alle de åtte kommunale grunnskolene skulle være representert ved FAU-leder eller nestleder, ble det også bestemt at to politikere skulle møte fast. I tillegg møter enten kommunalsjefen for kultur og oppvekst og/eller fagleder skole. – Vi har flere arenaer hvor vi møter foreldrene, men tenker at KFU er en god formell møteplass. Selv om det er administrasjonen som gir og forvalter rammene, er det viktig at foreldrestemmen blir hørt og at de er med på avgjørelser. Det er deres barn det gjelder. Vi har det samme målet, å trygge barnas oppvekst. Da er det viktig at vi samarbeider, sier Eivind Galtvik, kommunalsjef for kultur og oppvekst i Eigersund kommune. Foreldrene representerer alle skolene Selv om politikere og kommuneadministrasjonen deltar i KFU, er det alltid en av foreldrene som er KFU-leder. Når møtene skal planlegges er KFU-leder med på å sette dagens agenda. Blant annet er KFU høringsinstans for budsjettplaner og for eventuelle konsekvenser av disse. De kan også selv komme med budsjettinnspill. Av konkrete saker KFU har vært aktivt inne i, er for eksempel handlingsplanen mot krenkelser og mobbing og oppfølgingen av den, skoleplanen og revideringen av skolenes ordensregler. I tillegg til at KFU blir brukt som høringsinstans er de også med på planleggingen i forkant. – Hensikten er blant annet at de allerede er kjent med innholdet og planene når høringen sendes ut, påpeker kommunalsjefen. Alle foreldrene som sitter i KFU er klar over at de rep- resenterer og jobber for alle skolene i kommunen, ikke bare deres egen. Om det fra et år til et annet er store utskiftninger, gis det opplæring. I nåværende skoleår er både leder og halvparten av foreldrene de samme som i fjor, så da har ikke opplæringsbehovet vært like stort. Skolenivå Selv om KFU har en viktig rolle, skjer likevel mye av den daglige dialogen på skolenivå, gjennom kontakt både med rektor, den øvrige skoleledelsen og FAU. Kommuneledelsen følger opp hver enkelt skole og kommer på besøk cirka én gang i året. Da møter de ledelsen, tillitsvalgte ved skolen og representanter fra FAU. Framover planlegger de også å ta med elevrådet på disse møtene, slik at elevstemmen også blir hørt. – Når vi kommer ut på skolene har vi først et felles- møte. Hele besøket varer cirka en halv dag og agendaen er alltid kjent på forhånd. I tillegg til fellesmøtet har vi også egne samtaler med FAU-leder og rektor, forklarer Eivind Galtvik. De faste punktene på agendaen for fellesmøtene inkluderer en gjennomgang av skolens arbeid med tidlig innsats, skolens prosess med implementer- ing av kommunens skoleplan, aktuelle resultater fra Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamen med mer, skolens arbeid med ledelse – og arbeidet de gjør opp mot krenkende atferd og mobbing. I møtet med FAU står skole–hjem-samarbeidet og foreldrenes engasjement rundt det psykososiale miljøet på agendaen. I samtale med rektor gjøres en oppsum- mering, i tillegg til at man diskuterer veien videre for skolen, inkludert styrker og svakheter. Åpenhet – Gjennom slike fellesmøter på hver enkelt skole dannes det grunnlag for et godt samarbeid, samtidig som vi får vist at det ikke finnes noen hemmeligheter mellom rektor og kommunen. Vi er alle i samme båt og vil alle det beste for elevene. Ved å trekke med alle de ulike stemmene blir vi bedre rustet for neste tiltak. Vi får et bredere grunnlag for neste steg i utviklingen, sier Eivind Galtvik. At disse metodene å jobbe med hjem–skole-samar- beidet på har hatt en positiv effekt, mener han er godt synlig både gjennom alle de gode tilbakemeldingene de har fått og ved at de tydelig ser at foreldreengasje- mentet er blitt mye større. – Innad i kommunens arbeid ser vi også en positiv effekt ved at det ikke lenger stilles spørsmål ved, slik det kunne bli gjort før, om foreldrestemmen skal med. For eksempel når det gjelder høring og vedtak rundt byggeprosjekter. I dag er det en helt naturlig ting at den inkluderes, fastslår kommunalsjefen. Den viktige foreldrestemmen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018