Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 47

34 Din Hørsel 05 2018 PS Du kan lese hele høringsuttalelsen her: (https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/ horingsuttalelser/hlfs-innspill-til-meld.-st.-15-2017-2018-leve-hele-livet/) Stortingsmeldingen Leve hele livet er nå ute til høring. Hørsel er knapt nevnt med et ord, noe HLF har sagt tydelig fra om i en nylig avgitt høringsuttalelse. HLF trekker frem tre sentrale tiltak som kan bedre hørselsomsorgen, spesielt for eldre og pleietrengende. >> Det må utarbeides en helhetlig plan for hørselsfeltet. >> Den hørselsfaglige kompetansen i det kommunale helse- og omsorgsarbeidet må høynes og tjenestetilbudet til hørselshemmede styrkes. >> Hørselsutredning må tilbys alle eldre generelt, og pleietrengende må bli spesielt prioritert. Arbeiderpartiet støtter HLFs krav om en helhetlig nasjonal hørselsplan. Høyre mener behovet er dekket gjennom flere tiltak som skal gi hørsel mer oppmerksomhet. Tekst Tor Slette Johansen Hørsel HELE livet

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018