Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 47

24 Din Hørsel 05 2018 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 5. november 2018. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo, merket X-ord, eller du kan sende løsningssetningen til [email protected] Husk å skrive din adresse. Odd Torgersen, 3830 Ulefoss Jenny Borghild Snoen, 7335 Jerpstad Ågot Voll, 9360 Bardu 10 5 2 Vinnere 04/2018 Det er forskjell på å ha rett – og få det Det norske lovverket skal gjenspeile FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Hørselshemmede skal ha mulighet til full deltakelse i samfunnet. Dette innebærer lik rett til en hverdag fri for diskriminering, og lik tilgang til utdanning, arbeid og kulturtilbud. En stor utfordring er at det å ha rett ikke alltid innebærer å få rettighetene oppfylt. HLF skal arbeide for å sikre at myndighetene følger opp FN-konvensjonen i norske lover og forskrifter for å styrke hørselshemmedes rettigheter og sikre at disse etterleves. Hørselshemmede skal ikke bare ha rett, men også få rett. Vi vet at muligheten for hørselshemmede til deltagelse i arbeidslivet er en av de rettigheter som krever oppfølging. Vårt mål er at hørselshemmede må få god oppfølging og nødvendig tilrettelegging til å stå i arbeid og være sosialt inkludert på sin arbeidsplass gjennom et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi må sikre at hørselshemmede ikke blir diskriminert i ansettelsesprosesser og ved fordeling av arbeidsoppgaver og forfremmelser. HLF har som et at sine satsingsområder å fremme tiltak slik at hørselshemmede kan stå i jobb og få omskolering når det er nødvendig. Dette er en rettighet vi må sørge for blir oppfylt gjennom forskrifter og retningslinjer og nødvendige tilskuddsordninger. Et eksempel er tilpasningskursene dekket av NAV. HLF har i tillegg til å dokumentere behovene og beskrive gode løsninger også satset på å bidra med egne tjenester gjennom HLF Briskeby. Vi har valgt selv å gå inn som tjenesteleverandør og har utviklet tilpasningskurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel. I en av våre spørreundersøkelser oppgir over 80 prosent at deltakelsen på kurset vil ha betydning for arbeids- hverdag fremover. Mer enn 90 prosent sier at de har endret syn på egne muligheter og begrensninger. Mange oppgir underveis at de foretar realistiske tilpasninger i livet - både på arbeidsplass, i det offentlige rom og på hjemmebane. Det aller viktigste er å bidra til fagkunnskap og selvinnsikt slik at man kan be arbeidsgiver om riktig tilrettelegging. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018