Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 2/2018 Hjem og Skole Returadresse Pedlex Hjem og Skole St. Olavs gate 12 NO0165 Oslo Bestill via [email protected] eller på pedlex.no! «Samarbeid er mer enn kakebaking» De siste årene har strofen «foreldresamarbeid er mer enn kakebaking», satt seg fast i bevisstheten hos mange foreldre. Vi vil på banen, påvirke, være med å bestemme og involvere oss mer enn ved å bake kaker til foreldremøter eller snilt ta ansvar for 17. mai-arrangementer ved skolen. I møtet med skolen vil vi noe mer enn bare å utveksle informasjon – vi ønsker dialog og ikke minst medvirkning! Mange foreldre opplever at de har ingen, eller svært liten medvirkning på forhold som angår læringsmiljøet eller opp- læring av eget barn. De er i liten grad med i drøftinger om skolens arbeid, har liten reell medbestemmelse og er usikre på hvilke forventninger skolen har til dem. Mange lærere uttaler seg positivt om samarbeid med foreld- re, og setter også pris på det, men ser samtidig at de har mye makt i samarbeidet. Foreldrene er avhengig av gode samar- beidspartnere i den enkelte lærer og skole, men det må ikke bli noen «sovepute». Mye er også opp til foreldrene, og en sam- mensveiset foreldregruppe er et godt utgangspunkt for å få til noe konstruktivt med læreren og skolen. Opplæringsloven understreker at opplæringen skal skje i sam- arbeid og forståelse med hjemmene. Dette ansvaret kan ikke foreldre velge bort. Derfor er det viktig at de engasjerer seg i samarbeidet mellom hjem og skole. Foreldrene skal ha en reell medinnflytelse på det som skjer i skolesamfunnet. Samarbeid mellom hjem og skole Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjem- met, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling. God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er barnas og ungdom- menes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag. 4 5 «En fin mulighet til å bli godt kjent med ungens klassekamerater, de andre foreldrene, lærerne og skolen.» Mor FORELDREKONTAKTENS ROLLER FORELDREKONTAKTENS ROLLER FORELDREKONTAKTENS ROLLER FORELDREKONTAKTENS ROLLER Foreldrekontakt – JEG? Gratulerer – du er blitt foreldrekontakt! Å være foreldrekontakt innebærer at du er tillitsvalgt for de foreldrene som har barn i samme gruppe eller klasse som deg. Det er her grunnlaget for det viktige samarbeidet mellom hjem og skole blir lagt. Et år som foreldrekontakt er en god investering for ditt eget og andres barn, og for miljøet ved skolen. Lykke til! FORELDREKONTAKT– JEG? Foreldrekontakt – JEG? P E D L E X Ansvar og oppgaver Kristin Green Nicolaysen Foreldrekontakt – jeg? Heftet gir svar på mye av det en nyvalgt foreldrekontakt lurer på! Inneholder stoff om • foreldrenes plass i skolesystemet og organisering av foreldrekontaktene • valg av foreldre kontakter • oppgaver FAU jobber med • foreldrekontaktens rolle på foreldremøter • ulike trivselstiltak i klassen/elevgruppen • praktiske oppgaver Lykke til med viktig arbeid! Pris kr 89,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018