Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 35

30 2/2018 Hjem og Skole Hva innebærer det egentlig å sitte i foreldre- rådets arbeidsutvalg (FAU)? Hva er skolens og hva er foreldrenes ansvar? For å hjelpe nye FAU i gang holder Oslo KFU hver høst et innføringskurs. En ting er nemlig å ha det formelle på plass, noe helt annet er å få til en reell foreldremedvirkning. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Illustrasjon: KERSTIN FORS Hvert år i oktober arrangerer Oslo KFU (kommunale foreldreutvalg) et innføringskurs for nye FAU representanter. I utgangspunktet var kurset ment for FAUledere og nestledere, men interessen har vært stor, slik at det er åpnet for alle FAU representanter som ønsker å delta. På det meste har det vært opp mot 100 deltakere. Kurslederne er foreldre med lang erfaring innenfor FAUsystemet, slik mange av de aktive tillitsvalgte i Oslo KFU har. Hovedmålet er å hjelpe nye FAU med å komme i gang ved å dele all kunnskapen de selv har fått gjennom alle sine år tett på skole systemet. I tillegg inviteres også Ut danningsetaten til å holde aktuelle innlegg. Reell medvirkning – Det er skoleledelsen som har den formelle rollen med å tilrettelegge for at det opprettes både elev og foreldreutvalg. Men at det formelle er på plass, betyr ikke nødvendigvis at foreldrene får reell medvirkning. Oslo har cirka 150 grunnskoler, 90 000 elever og anslagsvis 125 000 foreldre, så naturlig nok er det store individuelle forskjeller. Men det finnes mange måter å få til et konstruktivt samarbeid på, sier Allan Gloinson, nestleder i Oslo KFU. Han påpeker videre at både barnas og foreldrenes første møte med sko len er spesielt viktig. For foreldrene er kanskje den største forskjellen at i skolesystemet er det mange flere formelle krav og mål, og det fo kuseres mye mer på fellesskapet enn det mange har vært vant med fra barnehagen. Dette gjenspeiler seg også i FAU. Å være FAUrepresentant i skolen betyr å bidra til skolefelles skapet og nærmiljøet, noe deltaker ne hører om på kurset. Gjennom innlegg og arbeid i tema grupper, lærer deltakerne også om hvordan de best kan jobbe for å få til et godt samarbeid med skoleledel sen, slik at de får en reell medvirk ning på skolemiljøet. FAU skal være et forum hvor skolen møter foreldre ne, med barna i sentrum. Ved noen skoler kan man imidlertid oppleve at både FAU, elevråd og skoleledelse fungerer hver for seg, men at de likevel ikke samarbeider. Da er det vanskelig å få til noe. Kurs for nye medlemmer av FAU

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018