Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 35

Hjem og Skole 2/2018 27 – Hjernen vår er helt fantas- tisk og det mest komplekse organet vi kjenner til i ver- den i dag. Det gjelder det å ha respekt for, sier Hanne S. Finstad. Hun er utdannet biokjemiker, har en doktor- grad i kreftforskning og ga ut boken Ditt smarte barn i 2016. – Siden jeg grunnla Forskerfabrik ken i 2002, har jeg gradvis lest m eg opp på pedagogikk og deltatt på diverse kurs. Med min biokjemiske bakgrunn innså jeg at det er en stor blindsone hos de fleste pedagoger når det gjelder hvordan hjernen fun gerer og hva den trenger for å lære, forteller Finstad. Moderne hjerneforskning Finstad er medlem i organisasjonen IMBES, som står for International Mind, Brain and Education Society. Her møtes biologer, psykologer og pedagoger for å finne frem til bedre undervisningsmetoder enn de som brukes i dag. – Hjerneforskningen har kom met veldig langt i løpet av de siste 20 årene, og nå brukes det helt ny teknologi for å studere hjernen. Men dessverre er ikke alle like gode på å ta i bruk denne forskningen, sier Fin stad, som håper at hjernen snart får plass i pensum på lærerutdanningen. – De biologiske forutsetningene for læring foregår jo i hjernen, så det er rart vi ikke er mer oppmerk som på dette. Til sammenlikning er leger utrolig raske til å ta i bruk ny kunnskap og nye behandlingsmeto der. Når det gjelder pedagogisk fors kning, er prosessene mye tregere, og kriteriene for hvilken forskning man skal stole på er mer uklare. Hjernen trenger repetisjon og gjentakelse Metodene for læring og stimulering som Hanne S. Finstad er tilhenger av, har flere fellestrekk på tvers av fag. Blant annet er hun opptatt av at læring lett forstyrres av negative følelser. – Negative følelser hemmer læringen, uansett hva du skal lære, blant annet fordi arbeidsminnet blir opptatt med noe annet enn det som skal læres. Istedenfor må vi ha tro på at vi kan lære, og være trygge på at det er helt greit å gjøre feil. Det er utrolig viktig i all læring, sier Finstad, og legger til at hjernen trenger repe tisjon og gjentakelse for at kunnska pen skal feste seg. – Dessverre er det sånn at ting må repeteres og drilles. Det trenger ikke ha formen som kjedelig pugg, men du må øve. All mennesker du ser, skuespillere så vel som idrettsutø vere, har øvd masse, og det samme er nødvendig for all annen læring. Finstad mener foreldre kan starte stimuleringen av barnas hjerne tidlig, men hun er ikke tilhenger av tidlig skolestart eller skolefokus i barne hagen av den grunn. – Nei, absolutt ikke, tvert imot. Fri lek uten innblanding av voksne er enormt stimulerende for barns hjerne. Det samme gjelder tiden de bruker på å «kjede seg» eller drive med ingenting. Samtidig trenger barn i barnehagen å få lagt et grunnlag for lesing og matematikk. Her trenger de hjelp av voksne som mestrer ulike former for lekbasert læring og er bevisst hvordan de kan utnytte ulike situasjoner til læring, sier hun. Hanne S. Finstad mener noe av det aller viktigste foreldre kan gjøre er å snakke med barna om alt mulig dagligdags, fra de er helt små. – Ikke vær sjenert, la skravla gå enten du er hjemme eller på trikken. Husk at en ett til toåring kan lære ti nye ord om dagen. De utvikler både hørsel og ordforråd av å bli snakket mye med. All tenkning er bygget opp rundt språket, så et godt språk legger grunnlaget for mer avansert tenkning. Finstad er også opptatt av å stimu lere sin egen hjerne, og mener at det aldri er for sent å lære seg noe nytt. – Hjernen er plastisk og kan få nye koblinger hele livet. Det går litt saktere etter hvert kanskje, men samtidig har vi mer kunnskap og erfaring å bygge på. Vi har mulighet til å utvikle oss bestandig. Hanne S. Finstad mener foreldre kan stimulere barnas hjerne tidlig, og at alt må øves på! Foto: Forskerfabrikken

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018