Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

Hjem og Skole 2/2018 25 Hun mener et samarbeid mellom skole og hjem er essensielt for å hjelpe barn som ikke vil på skolen. – En god dialog mellom foreldre og lærere bør opprettes så tidlig som mulig, så fort en av partene er bekymret for barnet. Jo tidligere man klarer å kartlegge og oppdage årsakene til problemet, jo bedre. Havik råder begge parter til å åpne for at årsakene til skolevegringen kan finnes både i hjemmet og på skolen. – Dessverre har man så lett for å skylde på hverandre i slike tilfeller. Hvis skolen skylder på barnet eller foreldrene, og foreldrene skylder på skolen, så kommer man jo ingen vei. Hun anbefaler å være forsiktig med å tillegge skyld, men heller lete etter årsakene til skolevegringen sammen. – Lytt og vis forståelse. Opplever barnet mobbing eller annet ubehag på skolen, skal de trygges med at dette blir fulgt opp av skole og for eldre. Skolen må gripe inn tidlig, og kan ikke forvente at barnet blir sendt på skolen hvis ikke foreldrene føler at dette er trygt. Barnet skal være i fokus. Hvis det er vanskelig å få til et godt samarbeid med skolen, bør andre instanser involveres, slik som PPT, skolehelsetjenesten, psykiatrien eller Fylkesmannen. Råd til skolen Vær observant Legg merke til endringer hos elever med mye fravær, og snakk med eleven om grunnen til fraværet. Kontakt foreldrene Ta kontakt med foreldrene hvis et barn er fraværende, og følg opp hvis dette gjentar seg ofte. Gå i dialog for å finne årsaken til fraværet – et godt skolehjemsamarbeid er viktig. Gi eleven trygghet Tilrettelegg for elever som ikke vil på skolen. Avtal hvor han eller hun kan gå hvis noe blir vanskelig på skolen, og hold foreldrene orientert om hvilke tiltak skolen setter inn for å trygge barnet. Forutsigbar skolehverdag Gi eleven en trygg og forutsigbar skolehverdag, og informer hvis rutinene endres. Følg opp eleven og foreldrene Hvis problemene vedvarer, kontakt PPT eller skolehelsetjenesten. Råd til foreldre Snakk med barnet ditt Snakk om hva som gjør at hun eller han ikke vil på skolen. Still konkrete spørsmål, og sett av tid til å lytte. Gå i dialog med skolen Kontakt skolen tidlig for å kartlegge årsaken til at barnet ikke vil gå på skolen. Vær også åpen om forhold som kan være vanskelig hjemme. Send barnet på skolen Hvis barnet klager over vondt i hodet eller magen, og du ikke mistenker sykdom, så send barnet på skolen. Gi beskjed til læreren om at barnet kan gå hjem igjen hvis det blir verre utover dagen. Dersom barnet ofte har vondt i magen eller hodet, bør du ta det med til legen. Ikke gjør det fristende å være hjemme Hvis barnet blir hjemme bør dagen gjøres mest mulig lik en normal skoledag, ved å stå opp til vanlig tid og gjøre skolearbeid. Husk å snakke positivt om skolen, lærere og klassekamerater hjemme. Følg opp skolen Opplever du at skolen ikke gjør nok, kontakt skolehelsetjenesten, PPT eller Fylkesmannen. Illustrasjon: Bekkestua skole

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018