Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 35

Hjem og Skole 2/2018 21 – Å sette et mål om at eleven skal beherske de fire regneartene, blir uklart og diffust. Et langsiktig mål kan for eksempel være at eleven skal mestre hele den lille gangetabellen. Så setter man delmål. Det kan være at i løpet av fire uker skal han eller hun kunne firegangen ved å øve daglig, i korte økter, forklarer Marianne Akselsdotter – og legger til: – Mestrer eleven målet under evalueringen, går man videre med nye delmål. Et annet delmål kan være å lære addisjonstabellene i området 0–20 via tallinja. Krever mye av læreren Matematikk består av mange fasetter, og en god lærer og spesialpedagog må ha innsikt i hele faget, fra symbolforståelse til effektiv kalkulering, algo ritmer, geometri, logikk og problemløsning. I tillegg til å ha dybdeinnsikt i faget, må læreren også ha god formidlingsevne og evne til å tilpasse tilta kene til elevens vansker. – Foreløpig er det lite fokus i lærerutdanningen på lærevansker i matema tikk. Det er en av grunnene til at vi i Statped har stor etterspørsel etter utred ning av matematikkvansker og kursing for lærere og ansatte i PPtjenesten. Det er dessuten først de siste årene interessen for dette fagfeltet har eskalert, sier spesialrådgiveren. Det er omtrent seks prosent av de som har matematikkvansker som får di agnosen dyskalkuli. Hun understreker imidlertid at om du får diagnosen, må ikke det bli en sovepute. Diagnosen kan imidlertid bidra til at tiltakene som settes inn blir mer konkrete og tilpasset elevens vansker. Snakke positivt Hva kan så foreldrene bidra med når de ser at barnet sliter med matematikken? Og hva med lekser i faget når matten blir helt uoverkommelig? – Jeg mener det er riktig og viktig å ha noe lekser, men de må tilpasses eleven. Lekser skal være repetisjon av noe eleven alt kan og som er lært på skolen. Blir det konflikter mellom voksne og barn under hjemmearbeid med leksene, er det leksene det er noe galt med. Plikter vil vi imidlertid ha hele livet, så det er det greit at barn lærer, fastslår Marianne Akselsdotter. Blir leksene for vanskelige, må imidlertid foreldrene ta det opp med skolen og informere om situasjonen, slik at både leksene og undervisningen tilpas ses elevens forutsetninger og behov. Noe annet foreldrene kan bidra med for å motivere barna, er å støtte dem og samtidig snakke positivt om skolen. Vedvarende hjelp Om spesialrådgiveren skal oppsummere og komme med noen konkrete råd til slutt må det bli: • Ikke vent og se hvis du mistenker at barnet har matematikkvansker, ta det opp med skolen. • Som lærer må du observere og kartlegge vanskene – og sette i gang konkrete tiltak, som evalueres. • Tidlig innsats hjelper, men husk at mange av elevene med matematikk vansker må ha vedvarende og kontinuerlig hjelp gjennom hele skolegangen. +×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+× Om Matematikkvansker – teori og tiltak Heftet er nylig utgitt av Pedlex (se pedlex.no) og handler om en arbeids- modell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak. Målgruppen er lærere, PP-rådgivere og skoleledere i grunnskolen og på vgs. Også nyttig for ansatte i barnehagen, foresatte og alle som vil vite mer om håndtering av matematikkvansker. Heftet har tre deler: Del 1: Hva er det? • Hva er matematikk og matematikk- vansker? Sentrale kjennetegn og årsaker. Del 2: Roller og ansvar • Skolens ansvar, PP-tjenestens ansvar, Statpeds og spesialisthelsetjenestens ansvar. Del 3: Hva virker? Tiltak • Motivasjon, interesse og mestring, ferdighetstrening, problemløsning, rettigheter. Om forfatterne av heftet Marianne Akselsdotter er cand. polit. og spesialist i pedagogisk rådgivning (NOPED). Hun har lang erfaring som lærer i videregående skole, og lang praksis som spesialrådgiver i Statped. Sigrid Nygaard er cand.ed. og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Hun har erfaring som lærer i barneskole, og som rådgiver i PPT, BUP og Statped.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018