Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 35

Hjem og Skole 2/2018 15 mentet, der de har testet to ulike modeller for å se på effekten av mer fysisk aktivitet i grunnskolen. Den ene modellen er testet på barnetrin net, der elevene på testskolen har fått en ekstra time kroppsøving og en ekstra time med fysisk aktivitet hver uke. – Timen med fysisk aktivitet delte vi inn i en halvtime med fysisk aktiv læring, for eksempel mattestafett, og en halvtime fysisk aktivitet med høy intensitet. Felles for alle aktivi tetene er at de skal være kjekke å drive på med for barna, sier Kolle. Selvstyrte aktiviteter På ungdomstrinnet hadde modellen som ble testet et større sosialt fokus, og elevene var selv ansvarlige for å organisere grupper og aktiviteter. – De som ønsket å spille fotball, gjorde det, mens andre elever ville heller gå tur. Modellen gikk ut på å utfordre elevenes interesser og lære dem å styre aktivitetene selv. Her var vi mer opptatt av relasjonene mel lom elevene enn å få opp pulsen. Studien har gått over ett skoleår, og er i ferd med å avsluttes. I begyn nelsen av skoleåret svarte elevene på en omfattende spørreundersøkelse om hvor aktive de er, og den samme testen svarte de på da skoleåret var slutt. – Vi har kontrollskoler uten tiltak som vi skal sammenligne resultatene med. Det blir veldig spennende å se om vi kan se tendenser allerede etter kun ett år, sier Kolle. Rapporten skal de levere til Utdanningsdirektoratet i desember 2018. Foregangsskoler Ifølge Elin Kolle rapporterer de skolene som allerede har lykkes med å øke mengden fysisk aktivitet om at elevene er mer opplagte, og den ekstra fysiske aktiviteten i løpet av skolehverdagen blir sett på som vel dig verdifullt. Men Kolle tror det tar tid å komme dit. – På flere av disse skolene er den fysiske aktiviteten en del av skolens identitet, og den er godt forankret i ledelsen. Jeg tror det er helt nød vendig for å få gjennomført det nye vedtaket, og utfordringen er at mange lærere nok opplever at de ikke har blitt hørt i prosessen. Hun venter spent på om det kom mer noen retningslinjer til skolene om vedtaket, slik at ikke implemente ringen blir opp til hver enkelt skole. – Da vil det bli veldig store forskjel ler mellom skolene. Vi trenger noen gode modeller på hvordan dette kan løses. Fysak på timeplanen – Her på skolen har alle elever 30 minutter daglig fysisk aktivitet, i tillegg til kroppsøving. Vi kaller det fysak, sier Knut Solhaug. Han er rektor ved Søndre Land ungdoms skole, som allerede i 2002 innførte økt mengde fysisk aktivitet for elevene. – Målet er at aktivitetene skal gi økt trivsel og økt puls hos elevene, sier Solhaug. Skolen som har 190 elever har fått fysisk aktivitet inn på timepla nen ved å ta fem minutter fra alle fag hver dag, som samles og bru kes til aktiviteter før matpausen. Aktivitetene planlegges på klas senivå, og det er den ansvarlige læreren for timen som organiserer dem. Noen av øktene inneholder faglige elementer fra matematikk, språkfag eller samfunnsfag. – Aktivitetene skal være enkle, og elevene trenger ikke å skifte eller dusje, sier Solhaug. Om lag 95 prosent av elevene på Søndre Land er grunnleggende positive til den daglige fysiske aktiviteten, og planleggingen og gjennomføringen preges i høy grad av elevenes medvirkning. – I tillegg til bedre utholdenhet og fysiske egenskaper, har satsnin gen ført til økt trivsel blant elever og ansatte, bedre konsentrasjon gjennom skoledagen, økt matlyst hos elevene og bedre læringsmiljø. Vi ser også at vi får mindre konflik ter og bedre kommunikasjon mel lom lærere og elever, sier Solhaug, og legger til at en viktig suksess faktor er en fysakkoordinator som lager 14 dagers planer, og som derfor har cirka 15 prosent nedsatt lesetid. – Alle lærere på skolen må være innstilt på at fysisk aktivitet er en del av arbeidshverdagen. Skal du jobbe her så må du delta på fysisk aktivitet tre dager i uka, hvis ikke må du søke andre steder. Knut Solhaugs tips til fysisk aktivitet i skolehverdagen: • Orienteringsløp • Tur i naturen • Kanonball • Slåball • Styrkeøvelser • Leker: Sisten, Stiv heks, Hauk og due, Haien kommer • Stafetter: tunellball, skiskyt terstafett med ball osv. • Titten på hjørnet • Elefantstikk Se fysak.net for inspirasjon til flere aktiviteter. 20. september arrangeres Fysak-konferansen 2018, en fagkonferanse om fysisk aktivitet i skolen. Les mer på fysakkonferansen.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018