Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 2/2018 13 6åringer på skolevei! Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel noen fellestrekk: • De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere. • De har liten trafikkerfaring. • De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken. • De er små av vekst. Det gjør det vanskelig for dem å se og bli sett. • De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger. • Vi vet at barna ikke kan bedømme avstand til biler som nærmer seg, og at de ikke alltid forstår at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem. • Barna trenger derfor hjelp og opp læring for å bli gode trafikanter. Klipp hekken! Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Høye busker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss kan gjøre det svært uover siktlig for bilister, syklister og gående. Folk som bor langs trafikkerte veier bør klippe hekker og busker på eien dommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet. Når du står fire meter inn i avkjør selen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang og syk kelveien, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din. Lage følgegruppe Barn som går til og fra skolen får tra fikkerfaring, fysisk aktivitet og sosial læring. De yngste skolebarna har spesielle behov i trafikken, og bør ikke gå skoleveien uten følge av en voksen, for eksempel en følgevenn. Mange foreldre syns det er tidkre vende å følge barn til skolen hver dag. Vi oppfordrer derfor foreldre til å gå sammen om å følge hverandres barn i gruppe slik at tidsbelastningen på hver av foreldrene blir mindre. Organisere følgevenngruppe En følgevenn er en voksen og ansvar lig person som følger egne og/eller andres barn på skoleveien; til fots og/eller med buss, bane etc. En følgevenngruppe er flere voksne som samarbeider om å følge en bestemt gruppe barn. Når en følgevenn går sammen med barna, kalles også disse en følgesgruppe. Det anbefales at en følgevenn i hovedsak har ansvaret for inntil tre barn. Lokale forhold kan imidlertid gjøre det aktuelt med større grupper. Eldre skolebarn bør ikke ha ansvar for andre enn egne søsken. Følgevenngrupper organiseres av foreldre. Det er fint hvis skolen leg ger til rette for dette. – Ta initiativ ved førskoledagene våren før skolestart i 1. klasse. Du kan i tillegg be en lærer sette opp «følgevenn» som tema på første foreldremøte etter skolestart. – Ta kontakt med mulige følgeven ner i nabolaget. – Samle de voksne i følgevenn gruppen og planlegg en fast rute for henting av barna. Bruk gjerne et kart. Gå ruten sammen. Finn utfor dringer på skoleveien. – Lag en liste som viser ukedager, ansvarlig følgevenn med telefon nummer, møteplasser og klokkeslett. Forslag til skjema og ferdig utfylt eksempel, finner du på https:// nyhetsrom.bymiljoetaten.no/med folgevennpaskoleveien/ – Bli enige om et system for å varsle fravær – Bli enige om eventuell unifor mering for barn eller voksne (f.eks. refleksvest, caps eller annet?) Kilde: Oslo kommune ved Bymiljøetaten Som medlem i FAU skal du blant annet ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. En del av læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø. Klikk deg inn på tryggtrafikk.no Trygge skolebarn i trafikken 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018