Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 62 of 151

63 BACHELOR 2018Ø SOGNDAL Ringvirkninger av havfiskefisketurisme på Senja Sten Harald Norund Hansson Naturbasert reiseliv er et stort satsningsområde for Innovasjon Norge og Visit Norway, en del av denne natur- baserte reiselivsatsningen er havfisketurisme. Havfisketurisme er en relativ ung nisje i Norge. Selv om Norge i århundrer har vært en yndet destinasjon for laksefiske, startet ikke utviklingen av havfisketurisme før på 90 tallet. Med utvikling og vekst kommer også utfordringer. Havfisketurismen har de senere årene vært et mye diskutert tema. Kvoter og beskatning av naturressurser har vært bakgrunnen for flere oppslag i media. Over- skrifter som fiskesmugling og bygdedøden er ikke ukjent for lokalbefolkningen i Nord-Norge. Formålet med denne forskningsoppgaven var å identifisere hvilke ringvirkninger havfisketurismen har i rurale områder. Gjennom å dele problemstillingen i tre, har jeg sett på miljø, samfunn og økonomi hver for seg. Noen av ringvirkninger som ble identifisert var: utfordringer med avfallshåndtering, økt aktivitet, redusert til- gang på bolig, en reduksjon i kystfiskestammen, en økende festkultur, etablering av fiskecamper inne i boligfelt og tapte inntekter som resultat av ulovlig utførsel av fisk. Disse ringvirkningene blir identifisert under analyse og drøfting. Etter hva man kan tolke ut fra funnene, er det betydelig større negative, enn positive ringvirkninger av havfisketurismen pr i dag. Design og miljøimage på Nærøyfjorden Lina Bjarnesdotter Venjum og Tonje Lægreid I denne bacheloroppgåva har me vald å skrive om hybridbåten Vision of the Fjords, og i kva grad design og mil- jøimage har betyding for turistar si evaluering. Ideen for oppgåva oppstod i kontakt med Ove Oklevik, som har vore vår rettleiar i arbeidet med denne oppgåva. Han har tidlegare gjennomført ei undersøking på cruisebåtane Faneraaken og Vision of the Fjords på ruta Flåm-Gudvangen i høgsesongen. Saman fann me ut at det kunne vore interessant å gjennomføre ei undersøking om i kva grad design har innverknad på evalueringa til turistane i ein skuldersesong. Vidare var det naturleg å føye til ein miljøvariabel då hybridbåten Vision og the Fjords er einaste cruisebåt i drift i skuldersesongen. Med denne bakgrunn blei problemstillinga som følgjer: I kva grad har design og miljøimage av cruisebåtar betyding for turistar si evaluering? Me gjennomførde ei kvantitativ undersøking med spørjeskjema til engelskspråklege turistar på Vision of the Fjords. Resultata vart behandla i statistikkprogrammet SPSS og nytta oss av multippel regresjonsanalyse. Me har undersøkt i kva grad variablane estetikk, symbolikk, designfit, miljø og funksjonalitet har effekt på tu- ristane sine haldningar til båt og selskap, vareprat og tilfredsheit. Funna våre viser at funksjonalitet er den vik- tigaste variabelen i turistane si evaluering. Vidare viser funna at design har positiv innverknad på turistane sine haldningar til båten og til deira tilfredsheit – mens miljøimaget i liten grad er viktig for turistane si evaluering.

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018