Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 89 of 139

90 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 Om bestandsberegning av nvg-sild og makrell Riksrevisjonen må på banen! Ved en blanding av bevisste valg og tilfeldigheter skulle min karriere ved Havfors- kningsinstituttet i Bergen (HI) havne i det kontroversi- elle spenningsfeltet mellom pelagiske bestander, villaks, lakselus og oppdrettslaks. I dette minefeltet oppsto kimen til mitt alternative syn på den pelagiske bestandsfor- valtningen, godt inspirert av min tidligere professor og for skningsleder Johannes Hamre. I denne artikkelen skal jeg prøve å beskrive hvorfor jeg ble en skarp kritiker av be- standsrådgivningen på norsk vårgytende sild (nvg-sild) og makrell. Jeg vil også forklare hvorfor jeg mener at forvalt- ningen av Norskehavet har ført til en økologisk katas trofe, og skal presentere hypotesen om overbeiting og predasjon. Dagens situasjon i Norskeha- vet og på norskekysten må tas alvor lig, og jeg avslutter med noen konkrete forslag om hva som bør gjøres. Innledningsvis må jeg imidlertid gå noen år tilbake i tid. Det er nødvendig for å forklare hvordan — og hvorfor — jeg gikk fra å være en lojal medarbeider i pelagisk avde- ling ved HI, blant annet som bestandsansvarlig forsker på nvg-sild og med stor tro på de metodene vi brukte, til å bli en dissident og skarp kritiker av kvoterådene til HI og ICES. I et langt intervju i forrige nummer av «Norsk Fiskerinæring» med havforsker Aril Slotte om bestandsbe regningene av sild og makrell trekkes jeg frem som «en av de tydeligste og skarpeste kritikerne av bestands forskningen de senere årene». Beskrivelsen er presis og passer meg dessverre bra i dag. Det er godt mulig mange av leserne synes det blir vel mye om bestands- beregninger av sild og makrell. Men for de som virkelig har interesse av dette temaet, anbefaler vi å lese både artikke len i forrige nummer og den kommentaren Jens Christian Holst kommer med her. (Faksimile NF nr. 3/2018) Figur 1: Fangst av villaks 1960-2016. Fra ICES WGNAS 2017. Toppen i denne laksesysklusen sammenfalt med at bestandene av både nvg-sild og makrell var kollapset i Norskehavet tidlig på 1970-tal let.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018