Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 50 of 139

51 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 100 NORGES største sjømatselskaper For en del år siden introduserte vi vente- liste A. Den inneholder i år bedriftene fra nr. 101 til nr. 135. Helt nederst på listen finner vi Olsen Gruppen AS i Bekkjarvik med en omsetning i 2017 på 141 mil- lioner kroner. Den første milliardbedriften kom i 1990. Skaarfish Group i Måløy hadde en voldsom vekst på tampen av 1980-tal- let. Senere gikk det imperiet til Harald Skaar ille, men det er en annen historie. I 1997 kunne vi for første gang skryte av at samtlige av de 100 største fis- keribedriftene i Norge hadde over 100 millioner kroner i omsetning. Det var det ikke mange bransjer i Norge som kunne matche. I 2006 fikk vi den første bedrif- ten med over 10 milliard er i omsetning, og siden har Marine Harvest ASA tronet på toppen av våre lister. I 2010 brøt vi en ny milepæl. Da passerte gjen- nomsnittsomsetningen til de 100 største for første gang 1 mil liard kroner. Og nå nærmer vi oss altså to milliarder med stormskritt. Spør hvem du vil i Norge, og ingen kommer til å være i nærheten av å tippe et så høyt tall. Noen er skeptiske til oversikter som denne, og vil si at størrelse ikke tel- ler. Målsettingen med norsk fiskeri- og Marine Harvest ASA holder stand på toppen, og med bunnsolid margin. I fjor omsatte Norges største sjømatselskap for litt over 34 milliarder kroner — nye rekord og 63 prosent mer enn selska pet på andre plass — Austevoll Seafood ASA. Inntjeningen var formidabel. I 2017 slaktet Marine Harvest 370.000 tonn laks, og satt igjen med ganske nøyaktig 20 kroner per kilo i driftsresul tat. Som vanlig bringer vi listen over Norges 100 største sjømatsels kaper rangert etter omsetning. Vi har også med de 35 som følger deretter på venteliste A. I fjor omsatte de 100 største for over 186 milliarder kroner tilsammen — 17 milliarder mer enn i 2016. 32 selskaper omsatte for over 1 milliard kroner. For å sette dette litt i perspektiv, kan vi nevne at første gang et norsk sjømatselskap passerte 1 milliard i omsetning, var i 1990. 2017 ble et fantastisk år for norske lakseoppdrettere, og følgelig også for de største selskapene. Ni av de ti øverste på listen har oppdrettslak sen som hovedprodukt. Den kraftige omset ningsveksten forteller alt om strukturprosessen i næringen de siste 10-15 årene. I 2000 omsatte de 100 største for 58,5 mil liarder kroner. 17 år senere omsatte de fem største for 20 mil liarder mer. I 2000 hadde bedrift nr. 100 på listen en omsetning på 130 millioner. I fjor omsatte nummer 100 — Drevik International AS i Ålesund — for 258 millioner. Som det fremgår av oversikten på de neste sidene står de store opp drettsselskapene i kø øverst på listen. Samtlige av de fire største har opp drettslaksen som hovedprodukt. Oppdrettsnæringen markerer seg også sterkt nedover på listen. Samtidig trer inter nasjonaliseringen klart frem. Flere av de største aktørene har betydelige virksomheter i utlandet. Det gjelder ikke minst Marine Harvest ASA. Rundt 85 prosent av de ansatte jobber i konsernets utenlandske virksomheter, og under 5 prosent av selskapets salg skjer til kunder i Norge.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018