Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 139

35 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 35 Lov og rett Tina Hovland Bargård og senioradvokat Torgeir Fjelds kaar er advokater ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Norske Sjømatbedrifters Landsforening og publiserer bloggen Fiske- juss.no. Nylig avsa Høyesterett en avgjø- relse som nektet et selskap rett til fradrag for gave/sponsing. SalMar ASA hadde gitt en årlig gave til Frøya kommune, selskapets hjemkommune, som skulle for- deles til lokale lag og foreninger. Høyesterett kom enstemmig til at gaven ikke kunne føres til fradrag i skattepliktig inntekt. I 2015 fikk derimot hovedaksjo- næren i SalMar, Kverva, medhold av Høyesterett i at sponsing av 50 millioner kroner til et fel- les bygg for videregående skole og kulturhus i kommunen var fradrags berettiget. Hva er grunnen til at Høyesterett kommer til ulike resultat og hva bør man være be- visst på ved sponsing dersom man ønsker skattefradrag? Egoistisk hensikt Selskaper og næringsdrivende har adgang til å gi gaver til all- mennyttige formål. Selskapsretts- lige regler setter imidlertid noen begrensninger. Det kreves at gaven må anses rimelig ut fra gavens formål, selskapets stilling og omstendighetene for øvrig. Momenter i denne vurderingen er forholdet mellom gaven og selska pets egenkapital, hvilket utbytte som er besluttet utdelt til aksjeeierne og gavens nytte for selskapet. Det er generalforsam lingen som treffer endelig beslutning om gaver skal gis. Skal man ha rett til skattemessig fradrag for gaven, er utgangs punktet at man må ha hatt en oppofrelse som er gjort for å «erverve, vedlikeholde eller sikre» skattepliktig inntekt. Det må altså foreligge en tilknyt- ning mellom gaven og fremtidig inntjen ing for bedriften. Man kan gjerne si at det må ligge en egoistisk hensikt bak gaven eller sponsingen. Dette tilknytningsvilkåret er I 2015 fikk Kverva AS fradrag for 50 millioner kroner i sponsing av Frøya VGS og nytt kulturhus på Sistranda. Saken måtte helt til Høyesterett for å avgjøres. Gaver og sponsing: Egoistkrav for rett til skattefradrag definert og presisert i en rekke tilfeller fra rettspraksis. I SalMar- saken sammenfatter Høyester ett

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018