Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 139

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 Dreyer Blakstad Furnes Lokøy Geir Ove Ystmark tar ordet! Geir Ove Ystmark Adm. direktør i Sjømat Norge Debatten om en særskatt på laks- og ørretoppdrett har pågått lenge. Det er mer enn ti år siden den rødgrønne regjeringen forkastet fiskeriminister Helga Pedersens ønske om å innføre en arealavgift på opp- drett. Istedet fikk kommunene adgang til å beregne eiendomsskatt på oppdrettsan- legg. Det var også på den tiden finans- minister Kristin Halvorsen en kort stund lekte med tanken om å innføre en skatt på ressursrenten i fiskeriene. Det ble med tanken ettersom den forutsatte en politisk aksept for friere strukturering. Den gangen hadde mange politikere friskt i minnet de tøffe økonomiske utfor- dringene oppdrettsnæringen hadde lagt bak seg. I næringen ble det seriøst dis- kutert hvordan biomassen skulle tas ned. Kollektiv nedslakting og sanering av smolt var to av forsla gene. Bedrifter gikk over ende og folk mistet arbeidsplassene sine. Ti år tidligere hadde Fiskeoppdretternes Salgslag gått konkurs, samtidig som det nye begrepet «Lakseberget» oppsto. Senere har både lakseprisen og av- kastningen i næringen økt. Med økende fortjeneste har vi fått avisoverskrifter hvor selskapenes verdi omskrives til private formuer. Ordet «laksebaron» er ikke lenger forbeholdt engelske lorder som fisker i elvene, men er i dag et begrep for å beskrive havbruksaktørene. I skyggen av lakseaktørene snakkes det også om kvoteadelen i fiskeflåten. Med fullstruk- turerte fartøy og økende avkastning i flåteleddet rettes ikke bare skatteblikket mot laksen. Mediebildet som tegnes er at noen få personer har privatisert fellesska- pets verdier. Få, om noen næringer har bremset sentraliseringen i større grad enn sjømat- næringen. På steder hvor stat og kommu- ne trekker seg ut, holder sjømatbedrifter Først laksen, dernest torsk og sild «First we take Manhattan, then we take Berlin», sang Leonard Cohen. Lett omskrevet passer denne tekstlinjen godt på den norske skattedebatten: «First we take the salmon, then we take the fisheries». Skattejakten er med andre ord i gang. Skatt på ressursrenten i fiskeriene har vært et tema i over 20 år, uten å bli en realitet. Nå vil Finansdepartementet utrede en slik skatt på oppdrettsnæringen. Geir Ove Ystmark foreslår at saken utredes gjennom en NOU.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018