Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 105 of 139

106 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 HISTORISKE Fiskerifolk Det ble ingen karriere i dagligvarer, og veien til den nye nærin gen på embryo- stadiet, lakseoppdrett, gikk via marmelade og nød- og stridsrasjoner for så vel sivile som militære formål. Sammen hengen var at faren til Thor gikk ut av AS J.E. Mowinckel, og for eierande- len i dette selskapet fikk han overta J.E. Mowinckels andel i firmaet Johan Lærum & Co AS, som etter krigen surfet på en medgangsbølge med Mor Monsen-produktene sine. Så langt marme ladesiden. Kje- miingeniøren Johan Lærum klarte også å utvikle pro dukter som var velegnet både for militære og sivile formål. I en tid med kald krig, opprustning og etter hvert også truende fly ktninge- og sultkatastrofer hadde Johan Lærum igjen funnet et marked med stort potensial. Det lå an til en enda større suksess enn med Mor Monsen-reseptene, som firmaet for øvrig solgte i 1965. I 1970 ble selskapet omdøpt til Compact AS. Fra marmelade til lakseoppdrett Tidlig i 1960-årene begynte Johan Lærum å interessere seg for oppdrett ørret og laks på ren hobbybasis. Laksefis- keren og for retningsmannen hadde teft for de mulighetene som kunne åpne seg. I dette tiåret var det mange land og strand rundt i Norge som strevde med å skape seg et utkomme av oppdrett — først regnbueørret og helt mot slutten av tiåret også laks. Stort sett var dette de glade amatørers epoke. Kunn- skapene var beskjedne og fallgruvene mange og dype. Lærum hadde kontakt med de fremste fagfolkene: Gunnar Rollefsen ved Havforsknings- instituttet og sjefen for akva- riet i Bergen, Fridtjof Wiese Hansen. Wiese Hansen gikk allerede i 1966 fra Akvariet til en stilling som driftsleder i Johan Lærum & Co AS. I 1965 var loddet kastet. Det skulle satses på laks. De ga gass inn i et felt der en rekke viktige forhold var innhyllet i mørke og kunn- skapstomme felt, som f.eks. laksens behov for surstoff, sammensetningen av fôret, bekjempelse av parasitter og sykdommer osv. I den nedlag- te sildolje- og sildemelfabrik- ken i Tveitevågen på Askøy ville de produsere smolt fra stamlaks fra Vosso, Årøyelva og elver i Mauranger. Samme året ble det sluttet avtale med Georg Øyerhamn om leveran- ser av rogn og smolt, og kort tid etter ble anlegget i Øyer- hamn kjøpt og kraftig utvidet. Høsten 1966 kunne den første stamlaksen strykes, og våren 1968 var den første ge- nerasjonen av smolt klar som settefisk. Den ble plassert i Flogøykjølpa i Sund kommu- ne, etter at sundet var stengt i begge ender. En storm førte til at hele 1968-generasjo nen gikk tapt. Tross problemene med liten vanngjennomstrøm- ming og sviktende surstof- finnhold ble et enda større oppdrettsanlegg bygd og tatt i bruk i Veløykjølpa, som også ble stengt i begge ender. Men der ble det nødvendig å bruke pumper for å sikre tilstrekke lig høyt surstoffinnhold. Sett i for- hold til de mange små grün- Havbrukspioneren Thor Mowinckel Thor, med døpenavnet Thorolf, ble født i Sverige i 1944, dit foreldrene hadde flyktet under krigen. Faren, Johan Ernst Mo winckel jr., var medeier i Bergens største grossistfirma i da gligvarer, AS J.E. Mowinckel. Med den familiebakgrunnen var handelsutdanning en naturlig karrierevei, men Thor valgte en liten omvei via hermetikkfagsko- len i Stavanger før han tok sin handelsutdannelse i Køln i Tyskland. Her fant han også sin liv sledsagerske, Marion. Mowinckel-familien var ivrige laksefiskere. Det var sikkert noe av utgangspunktet for engasjementet innen lakseoppdrett. Her er bestefaren til Thor Mowinckel — Johan Ernst Mowinckel — på laksefiske i Årøyelva ved Sogndal. Herfra hentet også Mowi noen av sine første stamlaks.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018