Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 131 of 139

132 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 Rundt 200 år før Kristus utviklet det greske geniet Arkimedes en innretning som besto av en stor skrue i et rør. Ved å sveive skruen rundt, var det mulig å pum pe vann. Utenfor Hvaler i Østfold er det ennå mulig å spore opp arkimedesskruen man brukte til å tømme Arekilen for 100 år siden. Denne utgaven av «Fisk og Forskning» er i sin helhet viet et konsept, et prosjekt og en pumpe som kan ses som en videreføring av Ar kimedes' genistrek. I dette tilfellet snakker vi ikke om en greker på Sicilia, men en islending på Sunnmøre. Forhistorien alene er grunn nok til å skrive om den nye RIDpumpen til MMC First Process. Dug nadsinnsatsen som er satt i verk for å ta ideen videre til bedre og mer lønnsom pelagisk konsum fisk, er en annen. I tillegg til den nevnte leverandørbedriften med sin oppfinnsomme ansatte, er Norges største pelagiske sels kap, Pela gia, Innovasjon Norge og trådtrekkeren Fiskeri og hav bruksnæringens fors kningsfond (FHF) med på dette fellesløftet. Et siste punkt er at RIDpumpen kan sies å være fiskerinæringens skapelse. Som regel dreier innovasjonen i næringen seg om å tilpasse rådende teknologi eller smi inn tek nologi og innføre løsninger som har sitt utspring i helt andre næringer. Snakker vi næringsmiddelindustri, vil ofte kyllingindustrien eller meieri bransjen ha tenkt på det først. Eller bilindu strien og elektrogi gantene. Dersom man lykkes med å få RIDpumpen til å føre makrell og nordsjøsild dit den skal, kan ikke det bare få følger for produksjonen av andre fiskeslag. Tekno logioverføringen kan skje andre veien, slik at det blir de andre industrigrenene som finner sine nye løsnin ger i norske sildelinjer. Men det er et stykke frem. Det er alltid vanske lig å time når man skal skrive om nyvinninger. Når de bare er en sped ide, eller når de allerede er tilgjengelig på markedet? Denne gangen blir det midt imellom. Dagens FoU dreier seg om gjenfødte pumper fra anti kken. Ingen fors kningsinstitusjoner er med, men det er i høyeste grad industrien. Skrudd ide gir flyt i fabrikklinjene Nordsjøsilda som landes på Pelagia Måløy senere i vår, vil ikke forlate det våte elementet med det første. Transportbåndene er erstattet med vann- fylte transportrør og et sinnrikt pumpesystem pønsket ut av en islandsk oppfinner. MMC First Process, som har laget den nye løsningen, tror transportsystemet kan bli en «game changer» både for pelagisk landindustri og andre deler av nærin gen. Men først må det takle nordsjøsilda i Måløy. Når vi kommer inn i verksted hallen til MMC First Process på sunnmørske Sjøholt, står prosjektingeniør Ragnar Ingolfsson hos MMC First Process og kjører tester på sin egen oppfinnelse. Den kan se ut som en diger slangekveil, et sneglehus, en spiral eller et pariserhjul for sjøkreps. Det er virkelig en videreut vikling av Arkimedes' skrue. Følgelig er det vann som transpor teres gjennom rørene og loopene. Og alt som kan være i vann og får plass i røret, kan følge med på ferden. Ingolfsson fører en svart gummibit inn i systemet. En liten, lavmælt elektromotor får rørspiralen til å rotere. Plastrø rene er halvveis gjennomsik tige slik at vi kan følge med på hvordan rotasjonen rolig skrur væsken og objektet gjennom pumpen og videre rundt i rør systemet. Den islandskfødte oppfinneren regu lerer vannbe vegelsen enkelt ved å dempe eller speede opp rotasjo nen, men er vel så opptatt av ven tilapparatet der sløyfesystemet begynner. — Ved å styre luften, får vi en jevn og skånsom transport uten uheldige pulser, forklarer han. Navnet Arkimedesskrue innebærer at 57-åringen går Prinsippskisse fra MMC First Process, som viser hvordan den nye RID pumpen kan frakte fisk fra kjøletanker til pakking. (Ill: MMC First Process)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018