Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 39

Din Hørsel 02 2018 9 TEMA: TILGJENGELIGHET >> Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig fordelt tilskudd på over 247 millioner kroner til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming, til en rekke instanser, organisasjoner og kommuner over hele landet. Blant annet har Universell Utforming as, som er deleid av HLF, fått nærmere en million kroner til prosjekter for universell utforming av uteområder og fergetransport. (DH) PS DH FAKTA Erna Solbergs regjering la i 2016 frem Regjeringens handlingsplan for universell utforming, en plan som omfatter mange departementer. Dette er (noe forkortet) regjeringens utgangspunkt for et forsterket arbeid for å sikre alle like muligheter og rettigheter: «Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Kilde: FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd er også like muligheter til utdanning, arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette trenger vi skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke. At alle får mulighet til å bidra, er av stor betydning for samfunnet. Den sosiale og økonomiske bærekraften avhenger av at flest mulig får god kompetanse, kommer i arbeid og kan leve aktive og selvstendige liv. Dette gjelder også for eldre og for dem med funksjonsnedsettelse. Undersøkelser viser at universell utforming bidrar til god samfunnsøkonomi, og at statlige initiativ er nødvendig for utviklingen. Dagens samfunn er ikke fullt ut universelt utformet, men det pågår løpende arbeid på sentrale samfunnsområder for at vi skal nå målet om et universelt uformet samfunn. Regjeringen vil derfor også følge opp arbeidet innen bygninger, transport og uteområder.» Fire tilretteleggingstiltak av særlig betydning for hørselshemmede: >> Formidling av informasjon/lyd gjennom lydoverføring som fortrinnsvis lydutjevningsanlegg, teleslynge, infrarødt anlegg eller FM-anlegg >> Visuell informasjon, som informasjonsskjermer, display, oppslag og annen skriftlig informasjon >> Gode lydforhold som minsker bakgrunnsstøy og støy fra omgivelser (akustikk) >> Mulighet for å få med seg varslingssignaler, som alarmer gjennom lyd og vibrasjon Kilde: HLFs tilgjengelighetsguide (oppdatert 2018 - www.hlf.no) Tilrettelagt. Visuell informasjon er én av mange gode og enkle virkemidler for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Foto. Bjørg Engdahl PLASS TIL ALLE

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018