Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 39

34 Din Hørsel 02 2018 HLF skal følge regjeringens plan for regioninndeling. Det betyr 11 regioner (se kart), og med det flere sammenslåinger av fylkeslag. Kommunereformen innebærer også at antall kommuner reduseres fra 426 til 370 kommuner. Flere kommunelag har allerede slått seg sammen, og flere er på gang. Trønderne brukte i overkant av ett år på å lande denne prosessen, nordtrønderne tjuvstartet noe. BLI GODT KJENT – Vi tok opp spørsmålet om sammenslåing allerede på høstmøtet vårt i 2016, men selve arbeidet begynte noen måneder senere, sier Monika Rønsåsbjørg, som ledet HLF Nord- Trøndelag frem til sammenslåingen. Hennes lederkollega i sør, Carola Peckolt, ble enstemmig valgt som leder av det nye HLF Trøndelag, og Nytt HLF-kart fra 2020 START JOBBEN NÅ! Eget studieopplegg for sammenslåing HLF har utarbeidet et opplegg for hvordan fylkeslag som skal slås sammen kan gå frem for å få et best mulig resultatet. HLF Trøndelag er allerede et nytt fylkes-/ regionlag, agderfylkene har også vedtatt å slå seg sammen med virkning fra 1. januar 2020. Viktige punkter er blant annet: >> Felles informasjonsmøter >> Sett av god tid >> Felles strategi for videre drift >> Involvere lokallagene >> Forslag til nytt styre >> Felles årsmøter i 2020 beslutter om sammenslåing skal skje >> Midlene til fylkeslagene går inn i nytt lag Lørdag 3. mars skapte trønderne HLF- historie da sammen i for- bundets første regionlag – HLF Trøndelag. Rådet derfra er entydig: Start arbeidet med sammenslåing tidlig, og bli godt kjent. Tekst og foto Tor Slette Johansen råder fylkeslag som skal begynne arbeidet med sammenslåing å starte tidlig, og ha god kontakt underveis i prosessen. – Først vil jeg si at det er ingenting å frykte. Men mitt klare råd er å starte tidlig og ha tett kontakt fra dag én. Der var ikke vi flinke nok. Vi skulle ha invitert hverandre til møter, og blitt bedre kjent – både personlig og organisatorisk. For det er ikke til å stikke under en stol at det er både ulike kulturer, måter å arbeide på og også ulike synspunkter på om det faktisk er riktig å slå seg sammen. En prosjektgruppe med medlemmer fra begge fylkeslagene ble satt ned i februar i fjor. Gruppa har hatt fire nettmøter, det har vært fire felles fylkesstyremøter, ett møte for tillitsvalgte på fylkesnivå, ett møte for lokallagslederne, sammenslåing har vært eget tema på begge fylkeslagenes høstmøter, og vi har fått god hjelp av HLFs organisasjonssjef Roar Råken og sentralstyremedlem Bjørg Kampestuen-Berntzen underveis i prosessen. – Så vi er kommet et lite stykke på vei, med hoveddelen av den jobben begynner egentlig først nå, sier Peckolt. TA FATT I PROBLEMENE Mens HLF Sør-Trøndelag enstemmig gikk inn for sammenslåing, ble HLF Nord-Trøndelags vedtak fattet mot én stemme. – Da vi startet prosessen, var det klart at enkelte lokallag var skeptiske til sammenslåing. Hovedgrunnen var at de følte det ble stor avstand til fylkeslag, både mentalt og fysisk, som får sitt tyngdepunkt i Trondheim. – Men vi fikk fort roen. Vi tok fatt i problemene, og valgte å se fremover. Trøndelag skulle bli én region, og da fant vi det naturlig at vi gjorde det samme, sier Rønsåsbjørg. TENKE NYTT Carola Peckolt og det nye styret i HLF Trøndelag har nå startet arbeidet med DH FAKTA Én region. Carola Peckolt (til venstre) er HLF Trøndelags første leder. Sammen med avgåtte leder i HLF Nord-Trøndelag, Monika Rønåsbjørg, har de jobbet frem sammenslåingen av HLF Trøndelag.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018