Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 39

20 Din Hørsel 02 2018 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 23. april 2018. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo merket X-ord, eller du kan sende løsningssetningen til kryssord@hlf.no 10 Einar Kristian Wiik, 8310 Kabelvåg 5 Nils Audun Gryting, 4993 Sundebru 2 Johannes Nymo, 0983 Oslo 10 5 2 Vinnere 01/2018 Tilgjengelighet og universell utforming Regjeringens mål om «et samfunn der alle kan delta», er helt i tråd med HLFs målsetning. Vi ser behovet for et sterkere fokus på universell utforming og tilgjengelighet, ikke minst for å sikre hørselshemmede en bedre inkludering og deltakelse i samfunnet. Mens behandling og rehabilitering i stor grad fokuserer på å sette individet i stand til å vende tilbake til normalsamfunnet, har universell utforming som utgangspunkt at samfunnsmessige løsninger må utformes slik at de inkluderer alle. Eksempelvis gagner god akustikk i rom ikke kun hørselshemmede, som trenger dette for å ha en bra lyttesituasjon, men også alle andre. Vi ser at det er et stort informasjons- og påvirkningsarbeid som må gjøres mot ansvarlige folkevalgte og myndigheter på dette området, særlig innen oppvekst/utdanning, yrkesliv, kultur og samferdsel. Dette er noe av bakgrunnen for at sentralstyret nå foreslår å fokusere enda sterkere på feltet og gjøre tilgjengelighet og universell utforming til et av forbundets tre hovedfokusområder. Vi opplever at det er langt igjen før vi får et samfunn alle kan delta. Et eksempel på mangelfull tilrettelegging, er mangel på skrivetolker. Nestleder Jan Joakimsen ble innkalt til Arbeids- og sosialdepartementet som brukerrepresentant for å diskutere tolkesituasjonen. Møtet var ikke tilrettelagt med skrivetolk. Joakimsen er avhengig av skrivetolk for å kunne delta i møtet. Samme uke måtte vi avlyse HLFs sentralstyremøte på grunn av manglende skrivetolk. Selv om retten til skrivetolk er nedfelt i Folketrygdloven, og Norge gjennom ratifiseringen av FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede har forpliktet seg til å sikre full deltakelse for alle i det politiske og offentlige liv, ser vi gang på gang at NAV ikke kan stille med skrivetolker. Arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie er ansvarlig statsråd. HLF krever en beklagelse og en plan for hvordan statsråden vil sørge for nok skrivetolker fremover. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018